Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia  Informatyka

 

 

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

 

I. Nazwa działalności innowacyjnej:

POCZĄTKI NIE MUSZĄ BYĆ TRUDNE  CZYLI O NAUCE CZYTANIA W KL.I-III

 

II. Cele innowacji:

1. Systematyczna, dostosowana do indywidualnych umiejętności i potrzeb dziecka nauka czytania.

2. Doskonalenie i utrwalanie zdobytych umiejętności w zakresie czytania.

3. Wykorzystywanie czytania w różnych sytuacjach.

4. Wykształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

5. Nauka i utrwalanie zasad ortograficznych.

6. Wypracowanie umiejętności posługiwania się tekstem pisanym.

7. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

8. Wykształcenie nawyku korzystania ze słowniczka ortograficznego oraz innych słowników.

 

III. Opis innowacji

   Projekt innowacji zakłada systematyczną, aktywną oraz dostosowaną do indywidualnych potrzeb i umiejętności dziecka pracę nad procesem czytania w kl.I-III.

Rozpocznie się ona we wrześniu 2004r. w kl. I. Będzie prowadzona podczas wszystkich zajęć.

Zakładając, że dzieci poznały w klasie 0 litery drukowane przedmioty w gabinecie będą podpisane( okno, tablica, ławka...). Na ławkach umieszczone zostaną ,wykonane przez dzieci podczas zajęć technicznych wizytówki z imionami ( Jola, Krzyś...).

Początkowa nauka czytania rozpocznie się od ćwiczeń na materiale nieliterowym, a następnie na materiale literowym. Wykorzystane zostaną następujące ćwiczenia:

- analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów,

- tworzenie sylab, wyrazów,

- dobieranie do obrazka odpowiedniego wyrazu spośród kilku wyrazów,

- dobieranie do wyrazu odpowiedniego obrazka spośród kilku obrazków,

- dobieranie do obrazka odpowiedniego zdania spośród różnych zdań,

- dobieranie do zdania odpowiedniego obrazka wybranego spośród innych obrazków ,

- rysowanie lub malowanie treści wyrazu,

- rysowanie lub malowanie treści zdania,

- rysowanie lub malowanie treści tekstu,

-uzupełnienie tekstu pisanego brakującymi literami, wyrazami, zdaniami,

- uzupełnienie tekstu ikonograficznego brakującymi obrazkami,

- określenie treści tekstu,

- określenie funkcji tekstu, czyli jaką funkcję spełnia podany tekst pisany, np. list,  zaproszenie, ogłoszenie...,

- określenie nadawcy tekstu, czyli kto jest autorem tekstu pisanego lub ikonograficznego,

- określenie odbiorcy tekstu , czyli do kogo tekst jest adresowany,

- określenie stosunku łączącego nadawcę z odbiorcą (stosunki służbowe, rodzinne...),

- określenie zabarwienia uczuciowego tekstu, czyli określenie tonu, np. listu-serdeczny,  obraźliwy... ,

- określenie gatunku tekstu ,czyli do jakiego gatunku literackiego należy dany tekst (list, reportaż...) ,      

- wyszukiwanie w tekście informacji, czyli wyłanianie głównej informacji tekstu lub wyłanianie podstawowych informacji zawartych w tekście,

- wyłanianie wielu interesujących wiadomości, czyli wyszukiwanie w tekście informacji np. historycznych, geograficznych ,przyrodniczych...,

- rozwiązywanie zagadek, rebusów ,krzyżówek, szarad itp.

        W pracy z uczniem mającym trudności w opanowaniu techniki czytania będą stosowane różnorodne ćwiczenia dostosowane do ich

potrzeb i umiejętności (ćwiczenia metodą wertykalną-czytanie pionowe, czytanie z przesłoną, nauka czytania poprzez pisanie i inne).

         Zdobyte umiejętności będą wykorzystywane w różnych sytuacjach (rozwiązywanie zadań matematycznych, odczytywanie  napisów podczas wycieczek, odczytywanie  poleceń ...).

Urozmaiceniem będą zajęcia w bibliotece szkolnej i miejskiej oraz wzorowe czytanie tekstów przez np. rodziców,  nauczycieli , zaproszonych gości .Na początku II półrocza nastąpi uroczyste przyjęcie uczniów do grona czytelników.

Dzieci, które będą czyniły największe postępy w nauce czytania  raz w miesiącu otrzymają dyplomik.

        W kolejnych latach nauki, czyli w klasie II i III innowacja będzie kontynuowana. Wprowadzona zostanie Liga Czytelnicza. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy , czyli ligi- na wzór lig piłkarskich. Członkowie danej ligi będą między sobą walczyć o najlepsze miejsce w jej obrębie , a zwycięzca będzie mógł przejść do ligi wyższej. Każdy zatem uczeń będzie miał szansę zwyciężyć walcząc między równymi sobie.

Planuję dalszą współpracę z biblioteką szkolną i miejską.

Raz w miesiącu odbywać się będzie sprawdzian czytania ze zrozumieniem.

Pod koniec każdego roku szkolnego przeprowadzony zostanie  test głośnego czytania  wg. Puśleckiego.

       W opracowanej innowacji duży nacisk położono na to, aby nauka czytania sprzyjała zapamiętywaniu zasad pisowni oraz wykształceniu nawyku korzystania ze słowniczka ortograficznego. Podczas zajęć na stolikach znajdować się będą słowniczki ortograficzne , z których uczniowie będą korzystać wg. potrzeb. Wykorzystywane będą również inne słowniki, np. ,,Słownik języka polskiego”.

         Tworząc niniejszą innowację pragnęłam pomóc uczniom klas I-III pokonać trudności związane z początkową nauką czytania i przyswojeniem zasad pisowni oraz zachęcić ich do aktywnej pracy z tekstem.

 

IV. Program działalności innowacyjnej

     Innowacja będzie prowadzona w grupie dzieci z I etapu edukacji, czyli uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku w roku szkolnym 2004/05, 2005/06, 2006/07.

Zastosowana zostanie zasada stopniowania trudności w zależności od klasy i indywidualnych potrzeb i umiejętności dzieci. Praca będzie prowadzona 

systematycznie i ciągle( nie tylko podczas zajęć polonistycznych), a zdobyte wiadomości i umiejętności będą wykorzystane  w następnych etapach.

Lepszym efektom ma sprzyjać zastosowanie różnorodnych metod , technik, ćwiczeń i zabaw.

     Zakończenie innowacji przewiduje się po 3 letnim cyklu kształcenia w czerwcu 2007r.

 

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ I ZADAŃ ZASTOSOWANYCH W OMAWIANEJ INNOWACJI

 

1. Dobierz podpis do ilustracji


 

 

 

koń, słoń, okno, żółw, lew, królik, mama

2. Odczytaj sylaby

 

                       k                                     k

a                     m                                    m.                   a

                       d                                     d

                       t                                      t  

                       s                                     s

                       l                                      l

 

                      

3. Rozwiąż rebus i odczytaj hasło


                      
z+

 

4. W podanych wyrazach odszukaj sylabę- ko

 

koszyk           czekolada              pudełko

koszula          krokodyl                jajko

komin             podkowa               jabłko

 

5. Powiedz wyraz rozpoczynający się głoską, która kończy wyraz wypowiedziany przeze mnie

 

pajac-cebula-atrament-tata...

 

6. Dobierz model wyrazu do podpisu

kot                          kto

 

 

 

 

7. Z podanych wyrazów ułóż zdanie

 

w ogrodzie .     Dziewczynka    kwiaty     podlewa

 

Dziewczynka podlewa kwiaty w ogrodzie.

 

8. Uważnie przeczytaj tekst i dokładnie wykonaj polecenia

 

1. Z listu Tomka do Romka wykreśl niepotrzebne wyrazy

 

                                Drogi Romku!

  Teraz mieszkam u babci kapci na wsi. Jest tu całkiem około wesoło. Mam dam wielu kolegów. Często jeżdżę na blezerze rowerze. Pewnego pnia dnia wybrałem się z babcią kapcią do ciasta miasta na zakupy. Długo chodziliśmy po budynku rynku i wybieraliśmy potrzebne w malarstwie gospodarstwie produkty. Babcia kupiła różne owoce, słodycze i piękne zielone ogórki sznurki na mizerię. Wreszcie powiedziała:

-         Drogi Tomku, koniec zakupów. Musimy szybko skracać wracać , będzie róża burza.

Rzeczywiście , zanim zdążyliśmy dojść do domu gromu, zaczęło okropnie padać. Burza róża była bardzo groźna  mroźna z rodzynkami piorunami  i migdałami błyskawicami. Nie lubię takich burz róż, ale czasami tak bywa. Napisz do mnie.

       Pozdrawiam Cię Domek Tomek

 

2. Podkreśl prawidłowe odpowiedzi

a) Tomek spędzał wakacje :

-         u cioci na wsi

-         u wujka w leśniczówce

-         u babci na wsi

b) W mieście babcia kupiła :

-         ogórki na mizerię, owoce i słodycze

-         nasiona do zasiania w ogródku

-         grabie potrzebne w gospodarstwie

c) Babcia chciała wrócić do domu, ponieważ:

-była zmęczona

-zbliżała się burza

-Tomek był niegrzeczny

3. Podkreśl TAK lub NIE

a) Tomek lubił burzę        TAK    NIE

b) Tomek bardzo lubił rodzynki      TAK     NIE

c) Tomek robił z babcią zakupy na rynku    TAK       NIE

 

4. Tomek napisał do Romka :

a)   list

b)   zaproszenie

c)    opowiadanie

 

9. Z podanych liter ułóż rozwiązanie zagadki

 

k t u e d c a r b f a

    Po podwórku sobie chodzi

    I  kurczęta żółte wodzi                 kura

 

10. Jakie wyrazy ukryły się w zdaniu

 

Mama posadziła w kapuście gałązki. (sad, ławka, ścieg)

 

V. Komentarz

     Czytanie stanowi istotny , a zarazem trudny element w edukacji.      

 Umiejętność ta jest niewątpliwie przepustką do sukcesu na każdym poziomie nauczania i w zakresie każdego przedmiotu. Od sukcesów w tej dziedzinie zależą sukcesy w edukacji dzieci, nie tylko z klas młodszych. Stopniowa i systematyczna praca nad nauką czytania powinna wpływać na osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauczaniu oraz sprzyjać zainteresowaniom czytelniczym.