>  

Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

SYMPTOMY TRUDNOŚCI W NAUCE DZIECI Z FRAGMENTARYCZNYMI

DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

 

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI

 

  1. ZABURZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ

- trudności w zapamiętywaniu liter,

- mylenie liter różniących się położeniem(b-d, p-g, n-u),

- mylenie liter o podobnych kształtach graficznych(m-n, l-t, a-o),

- trudności wzrokowego zapamiętywania ortogramu: częste błędy ortograficzne,

- opuszczanie liter lub cząstek wyrazu,

- nieprawidłowe odtwarzanie kształtów poszczególnych liter i ich układów,

- trudności stosowania się do linijek,

- niewłaściwie rozplanowanie graficzne wyrazów,

- trudności w rozróżnianiu różnych kształtów, zwłaszcza gdy kształty są do siebie zbliżone,

- trudności w różnicowaniu i odwzorowaniu figur geometrycznych,

- opuszczanie drobnych elementów graficznych i znaków interpunkcyjnych,

- słaba pamięć wzrokowa,

- trudności w nauce geografii i języków obcych,

- trudności w nauce grometrii.

 

2. ZABURZENIA ORIĘTACJI PRZESTRZENNEJ

- słabe rozumienie określeń słownych dotyczących stosunków przestrzennych(na lewo, na   prawo, nad pod, obok),

- trudności rozumienia przedstawionej na obrazku sytuacji,

- zakłócenie percepcji elementów,

- mylenie kierunku zapisu, rozmieszczenie liter i wyrazów, zły wybór linijek, trudności w rozplanowaniu rysunku,

- mylenie znaków graficznych, różniących się jedynie rozmieszczeniem w przestrzeni(b-p, d-g, u-n),

- przestawienie liter lub całych cząstek wyrazów,

- zamiana kolejności linijek przy czytaniu,

- trudności w nauce geografii(orientacja w stronach świata),

- trudności w nauce geometrii,

- trudności w pracach ręcznych- brak umiejętności zaplanowania.

 

  1. ZABURZENIA PROCESU LATERYZACJI

- pismo ,,lustrzane”,

- zamiana kolejności liter i cyfr,

- trudności w rozróżnianiu stron ciała,

- opuszczanie końcówek lub całych wyrazów,

- niedokładne odczytywanie słów,

- zamiana kolejności odczytanych głosek,

- wolne tempo czytania(zwłaszcza przy lewoboczności),

- trudności w orientacji na mapie, planach.

 

4. ZABURZENIA SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I GRAFICZNEJ

            - brzydkie pismo,

            - wolne tempo wykonywanych czynności,

- niezręczność przy wykonywaniu prostych czynności,

- trudności wytwarzania nawyków ruchowych,

- zbyt mała precyzja ruchów dłoni i palców,

- litery nierówne, wykraczają lub nie dochodzą do linii,

- nierównomierny nacisk przyboru do pisania,

- brak wiązania liter ze sobą,

-pismo mało czytelne,

-trudności na zajęciach plastycznych i technicznych,

- rysunki ubogie w szczegóły,

- często występują współruchy(dziecko macha nogami, kręci buzią).

- zeszyty niestaranne, rozerwane kartki, zagięte rogi.

- wolne tempo pisania, niedokończone zdania,

- dziecko nie nadąża za tempem klasy,

- trudności w wykonywaniu ćwiczeń na zajęciach motorycznych,

- nieudolność w grach zespołowych,

- trudności w wycinaniu, lepieniu.

5. ZABURZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

            - trudności pisania ze słuchu,

- trudności zapamiętywania słownych poleceń,

- trudności w rozumieniu, wnioskowaniu i uogólnianie na materiale werbalnym,

- zniekształcenie pisowni,

 

- trudności w pisaniu wyrazów z zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność,

- trudności w różnicowaniu pisowni i – j,

- nieodróżnialnie samogłosek nosowych(ą-om)

- łączenie przyimków z rzeczownikami,, wdomu”,

- mylenie kolejności wyrazów w zapisie,

- trudności w pisaniu wyrazów słabo znanych i trudnych fonetycznie,

- trudności w uczeniu się pamięciowym np. wiersze, tabliczko mnożenia,

- słaba pamięć słuchowa,

- liczne błędy w czytaniu, mylenie wyrazów, opuszczanie głosek,

- popełnianie tych samych błędów w pisowni, które popełniały w mówieniu(wada wymowy, seplenienie, nieprawidłowa wymowa r),

- trudności w nauce języków obcych,

- trudności ze zrozumieniem instrukcji poleceń nauczyciela,

- trudności w przyswojeniu materiału gramatycznego,

- trudności w opanowaniu pojęć matematycznych.

LITERATURA

 

M. Bogdanowicz:,, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym” Warszawa 1991r.

WSiP

M. Bogdanowicz: ,,O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w pisaniu i czytaniu-odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli”- Lublin 1994., WP ,,Lublin”

H. Spionek: ,, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne” Warszawa 1973r., PWN

Krystyna Załucka

Nauczycielka nauczania zintegrowanego