>
 

Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

 

ZAKRESY CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW
PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

 1. ZAKRES CZYNNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 2. ZAKRES CZYNNOŚCI SEKRETARZA SZKOŁY
 3. ZAKRES OBOWIĄZKI OBOWIĄZKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ INTENDENTA
 4. ZAKRES CZYNNOŚCI WOŹNEGO
 5. ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWATORA–RZEMIEŚLNIKA
 6. OBOWIĄZKI KUCHARKI SZKOLNEJ
 7. ZAKRES CZYNNOŚCI POMOCY KUCHENNEJ
 8. ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI
 9. OBOWIĄZKI SZATNIARKI
 10. ZAKRES OBOWIĄZKÓW PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 

ZAKRES CZYNNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

I. Postanowienia ogólne:

1.      Główny księgowy wykonuje zadania przewidziane dla głównych księgowych jednostek budżetowych.

2.      Czas pracy głównego księgowego wynosi 40 godzin tygodniowo.

3.      Główny księgowy pracuje od godziny 730 do godziny 1530.

4.      Bezpośrednim przełożonym głównego księgowego jest dyrektor szkoły.

5.      W czasie zajęć służbowych pracownikowi nie wolno się oddalać z miejsca pracy bez zgody dyrektora szkoły.

6.      Każde opuszczenie miejsca pracy musi być odnotowane w księdze wyjść służbowych.

7.      Pracownik jest zobowiązany do codziennego podpisywania listy obecności w pracy.

 

II. Postanowienia szczegółowe:

1.      Zasadnicze obowiązki wynikające ze stosunku pracy zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. nr 40/91, poz. 174 z p. zm.) stanowiącym załącznik do niniejszego przydziału obowiązków.

2.      Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:

a)     prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości jednostki i gospodarki finansowej jednostki;

b)     analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;

c)      dokonywanie kontroli dokonywania operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania;

d)     kierowanie pracą kasjerki;

e)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, wydawanych przez kierownika.

3.      Główny księgowy jednostki w celu realizacji swoich zadań ma prawo:

a)     wnioskować określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów  i sprawozdawczości finansowej;

b)     żądać od innych służb udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów będących źródłem tych informacji;

c)      żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie wszelkich nieprawidłowości dotyczących rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki;

d)     występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania głównego księgowego.

4.      Główny księgowy ma obowiązek wykonywania innych zleconych przez dyrektora szkoły czynności wynikających z potrzeb szkoły.

5.      Wszelkie niedociągnięcia i uchybienia obowiązków pracownika kwalifikować się będą do obniżenia premii regulaminowej.

 

 

 

 

Z przydziałem obowiązków

zostałam zapoznana.

 

................................................................

                    (data i podpis)

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI SEKRETARZA SZKOŁY

 

 1. Czas pracy 40 godz. tygodniowo od 7.30 – 15.30.
 2. Przestrzega w pracy ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności klasyfikacji akt spraw zgodnie z ramowymi ustaleniami podanymi przez Kuratorium.
 3. Prowadzić na bieżąco i zgodnie z przepisami dokumenty jak: księga uczniów, ewidencji, dziennik podawczy, księgi inwentarzowe i inne.
 4. Sporządzać wykaz pracowników do listy płac do 20–go każdego miesiąca.
 5. Dopilnować, by była pełna dokumentacja klas, księgi ocen (arkusze zbiorcze, arkusze ocen ułożone rocznikami), karty zdrowia.
 6. Odpowiedzialna za wysyłanie i załatwianie w terminie wszystkich spraw związanych ze sprawozdawczością GUS i inne.
 7. Przed wymeldowaniem dziecka ze szkoły uzyskać potwierdzenie rozliczenia się z majątkiem  szkoły, biblioteki i wybranie pieniędzy z SKO, czy uregulowanie dożywiania, o ile z niego korzystało.
 8. Czynić zapisy nowo przyjętych do szkoły, a samo kierowanie do której klasy uzgodnić z dyrektorem.
 9. Wyrabianie legitymacji szkolnych lub ich prolongata w terminie.
 10. Do dnia 0l.04. każdego roku dokonać zapisów dzieci do klas pierwszych.
 11. Prowadzić rejestr zwolnień lekarskich i listy obecności pracowników oraz karty palacza c.o.
 12. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników SP nr 3 w Lubsku.
 13. Zaopatrzenie w dzienniki lekcyjne i kół zainteresowań, druków specjalnych oraz druków powszechnego użytku.
 14. Przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zabezpieczenie tajności i poufności akt, odpowiednie zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie archiwum szkolnego.
 15. Prowadzenie zeszytu wypadków w porozumieniu z pielęgniarką szkoły.
 16. Zaopatrzenie szkoły w druki i potrzeby materiałowe.
 17. Załatwiać interesantów kulturalnie, przestrzegać dyscypliny pracy i tajemnicy dotyczącej pracowników państwowych.
 18. Wykonuje inne prace dla dobra szkoły zlecone przez dyrektora szkoły.
 19. Wykonuje czynności kasjera zgodnie z Instrukcją Kasową Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku z dnia 1 lipca 2002 r.
 20. Sekretarz szkoły bezpośrednio podlega dyrektorowi.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis) 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ INTENDENTA

 

Podporządkowanie służbowe:

a) Dyrektorowi szkoły.

 

I. Obowiązki ogólne:

 1. Prowadzi zaopatrzenie placówki.
 2. Kieruje i sprawuje nadzór nad żywieniem w placówce.
 3. Prowadzi sprawy dotyczące żywienia uczniów szkoły.

 

II. Obowiązki szczegółowe:

 1. Planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe i gospodarcze.
 2. Dba o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe.
 3. Kieruje żywieniem w placówce oraz sprawuje fachowy nadzór nad przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
 4. Sporządza raporty żywieniowe oraz dopilnowuje utrzymania się w stawce żywieniowej.
 5. Uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 10 dni do wiadomości żywionych.
 6. Przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady ujęte w instrukcji obiegu dokumentacji finansowo–księgowej.
 7. Bieżąco informuje dyrektora placówki w sprawach akt żywienia uczniów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z żywienia.
 8. Czas pracy intendenta – 42 godziny tygodniowo, od 6.00 – 14.00.

 

III. Odpowiedzialność:

Pracownik odpowiada przed kierownictwem placówki za sumienne i rzetelne wykonywanie nałożonych obowiązków, materialnie – za powierzone sumy pieniężne pobrane w ramach zaliczek.

Odpowiada również za kaloryczność żywienia zbiorowego w placówce oraz za utrzymanie norm żywienia dzieci.

IV. Uprawnienia:

Pracownik jest uprawniony do korzystania z wszelkich przywilejów wynikających ze stosunku pracy ujętych w prawie i przepisach szczegółowych.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOŹNEGO

 

1.   Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

2.   Doręczenie pism urzędowych wysyłanych przez szkołę.

3.   Przynoszenie korespondencji z poczty do szkoły w określonym terminie.

4.   Dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu zleconego przez Dyrekcję.

5.   Prowadzenie magazynu z materiałami niezbędnymi do utrzymania czystości i higieny w szkole.

6.   Opieka nad czystością boiska, terenu szkolnego (odśnieżanie zimą).

7.   Współpraca z nauczycielami w celu przestrzegania kodeksu ucznia.

8.   Dbałość o ład i porządek oraz higienę na terenie wszystkich pomieszczeń szkolnych.

9.   Dbanie o systematyczny wywóz nieczystości stałych i płynnych.

10.   Zaopatrzenie sprzątaczek w potrzebne środki do utrzymania czystości.

11.   Wykonywanie prac awaryjnych na terenie szkoły powstałych z różnych przyczyn w zakresie:

a)       napraw elektrycznych,

b)       napraw urządzeń sanitarnych,

c)        napraw hydraulicznych, zapchanych zlewów, umywalek i innych.

12.   Opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi, łącznie ze sprzętem p.poż.

13.   Naprawianie i pomaganie przy zakładaniu elementów dekoracyjnych na budynku szkoły w związku z uroczystościami państwowymi.

14.   Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły a zleconych przez dyrekcję (drobne naprawy tynków, malowanie pomieszczeń).

15.   Naprawa i konserwacja drzwi i innych urządzeń drzewnych.

16.   Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.

17.   Wykonywanie prac wchodzących w zakres czynności ślusarza, stolarza i hydraulika.

18.   Czas pracy od godz. 7.00 – 15.00.

19.   Woźny podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWATORA – RZEMIEŚLNIKA

 

 1. Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego.
 2. Okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi) i drewnianych – drzwi, ławki itp.
 3. Wymiana szyb w razie potrzeby.
 4. Konserwowanie i naprawa zamków patentowych i zwykłych.
 5. Dorabianie i oznaczanie kluczy.
 6. Wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych.
 7. Naprawa urządzeń sanitarno–kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby.
 8. Naprawa i wymiana uchwytów okiennych, uszczelnianie okien.
 9. Konserwacja urządzeń c.o.
 10. Wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych i pozostałych pomieszczeń, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń.
 11. Dokonywanie przeglądu sprzętu p.poż.
 12. Sprawowanie opieki nad obiektem w okresie ferii szkolnych.
 13. Koszenie trawników szkolnych.
 14. Drobne naprawy dachu, instalacji odgromowej i rynien.
 15. Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.
 16. Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi.
 17. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrektora szkoły.
 18. Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.
 19. Czas pracy – 42 godz. tygodniowo od 7.30 do 15.30.
 20. Konserwator podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

 

OBOWIĄZKI KUCHARKI SZKOLNEJ

 

 1. Kucharka odpowiada za całokształt pracy kuchni.
 2. Odpowiada za ilościowe pobranie produktów od intendentki zgodnie z kartoteką.
 3. Dba o dobre jakościowo produkty pobierane do przygotowywania posiłków.
 4. Odpowiada za jakość sporządzanych posiłków i punktualność ich wydawania.
 5. Odpowiada za stan sanitarno–higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń i wydawanych posiłków.
 6. Dba o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywnościowe).
 7. Być obecnym przy układaniu jadłospisów i przestrzegać je.
 8. Dbać o estetykę ubioru – fartuch, nakrycie głowy.
 9. Pozostałości po posiłkach przechowywać w odpowiednim do tego miejscu i odpowiednich pojemnikach.
 10. Przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej.
 11. Współdziałać z pracownikami świetlicy nad kulturą spożycia posiłków.
 12. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły – zleconych przez dyrektora za wyjątkiem posług prywatnych.
 13. W okresie ferii i wakacji letnich wykonywać prace zlecone przez dyrektora szkoły.
 14. Czas pracy: od godziny 6.00 – 14.00.
 15. Kucharka podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI POMOCY KUCHENNEJ

 

 1. Współodpowiedzialna za całokształt pracy kuchni.
 2. Dba o dobre jakościowo produkty pobierane do przygotowania posiłków.
 3. Odpowiada za jakość sporządzanych posiłków i punktualność ich wydawania.
 4. Odpowiada za stan sanitamo–higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń i wydawanych posiłków.
 5. Dba o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywności).
 6. Być obecnym przy układaniu jadłospisów i przestrzegać je.
 7. Dbać o estetykę ubioru – fartuch, nakrycie głowy.
 8. Pozostałości po posiłkach przechowywać w odpowiednim do tego miejscu i odpowiednich pojemnikach.
 9. Przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej.
 10. Współdziałać z pracownikami świetlicy nad kulturą spożycia posiłków.
 11. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły – zleconych przez dyrektora, za wyjątkiem posług prywatnych.
 12. W okresie ferii i wakacji letnich wykonywać prace zlecone przez dyrektora szkoły.
 13. Czas pracy od godziny 6.00 – 14.00.
 14. Podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI

 

I. Sprzątanie codzienne po zakończeniu zajęć lekcyjnych:

 1. Sprzątanie obowiązuje w wyznaczonych przez dyrektora szkoły rejonach, które mogą być zmienione w wypadku konieczności.
 2. Wywietrzyć sprzątane pomieszczenie.
 3. Zamieść podłogę.
 4. Podłogi pokryte lentexem, wykładziną itp. wymyć wodą z dodatkiem proszku; dotyczy to również posadzek lastrikowych.
 5. Parkiet w sali gimnastycznej przetrzeć wilgotną ścierką.
 6. Wszystkie meble, tablice, lamperie olejne, obrazy, gabloty i parapety należy przetrzeć wilgotną ścierką.
 7. Odkurzyć dywany i wykładzinę chodnikową.
 8. W czasie sprzątania odsuwać ruchome przedmioty i meble: ławki, krzesła, stoliki itp.
 9. Opróżnić kosze na śmieci.
 10. Po sprzątnięciu sprawdzić zabezpieczenie okien, kranów, drzwi, wygasić oświetlenie.
 11. Zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń zgłaszać u konserwatora.

 

II. Sprzątanie okresowe obejmuje:

 1. Cotygodniowe przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń sanitarno – higienicznych.
 2. Usuwanie pajęczyny.
 3. Pastowanie i froterowanie podłóg w rejonach wyznaczonych.
 4. Mycie szyb i okien.
 5. Sprzątanie szkoły po remontach (w godzinach służbowych).
 6. Mycie mebli – ławek, krzeseł itp.

 

III. Sprzątanie szkoły podczas ferii i wakacji

 1. Wszystkie prace ujęte w punkcie I oraz dodatkowo wg potrzeb szkoły, porządkowanie innych pomieszczeń gospodarczych szkoły.
 2. Wykonanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły.
 3. Sprzątaczka bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.

 

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

 

OBOWIĄZKI SZATNIARKI

 

 1. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego.
 2. Utrzymywanie czystości przez systematyczne usuwanie pyłów, śmieci i odpadów przy każdorazowym sprzątaniu przydzielonego terenu.
 3. Opróżnianie koszy, pojemników itp. naczyń przeznaczonych na składowanie odpadów bezpośrednio po zakończeniu pracy.
 4. Wyłączenie ewentualnie pozostawionych przez pracowników urządzeń  grzejnych (elektrycznych lub gazowych) i wygaszenie świateł.
 5. Dokonanie przeglądu rejonu (pomieszczeń po zakończeniu pracy, czy nie został zaprószony ogień, czy na przewodach grzewczych nie pozostawiono materiałów palnych i czy zostały zamknięte drzwi i okna.
 6. Zamknięcie pomieszczeń po zakończeniu sprzątania i złożenie kluczy do pokoju nauczycielskiego.
 7. Zamiatanie placu wyłożonego płytkami.
 8. Czas pracy szatniarki od godz. 7.00 – 15.30.
 9. Szatniarka podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 

I. Do wykonania funkcji palacza c.o. konieczne jest świadectwo ukończenia kursu dla palaczy c.o. lub inne uprawnienia do wykonywania tego zawodu:

 1. Przed rozpoczęciem czynności palacza sprawdzić prawidłowość armatur i stan pieców.
 2. W przypadku stwierdzenia usterek lub awarii pracy kotłów lub instalacji c.o. natychmiast powiadomić przełożonych.

II. Obowiązki palacza:

a)     stosować właściwe mieszanki paliw,

b)     oszczędnie spalać opał,

c)      zabezpieczyć instalację c.o. przed zniszczeniem w okresie zimy,

d)     utrzymać w czystości i porządku pomieszczenie kotłowni i na zewnątrz:

-           magazynu opałowego,

-           pojemników lub miejsca na szlakę,

e)     przestrzegać instrukcji umieszczonych w pomieszczeniach kotłowni, przy piecach itp.

f)        utrzymać odpowiednią temperaturę grzewczą,

g)     w przypadku nie zgłoszenia się zmiennika do pracy, nie wolno opuszczać miejsca pracy aż do dokonania zmiany bezpośrednio z następcą,

h)      zgłaszać przełożonemu wszelkie dostrzeżone usterki i awarie.

III. Po zakończeniu sezonu opałowego należy:

a)     dokładnie wyczyścić paleniska piecowe,

b)     zakonserwować i zabezpieczyć piece na okres lata,

c)      zabezpieczyć włazy i drzwi do magazynu opałowego.

IV. Palacz c.o. podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

V. Wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)