>
 

Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

 

ZAKRESY CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW
NAUCZYCIELI

 

 1. ZAKRES CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
 2. ZAKRES CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA –WYCHOWAWCY
 3. ZAKRES CZYNNOŚCI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 4. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
 5. ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA – PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

Pana/i/...................................................................

pełniącego obowiązki nauczyciela

 

I. ZADANIA

1.      Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego) osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły.

2.      Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły.

3.      Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.

4.      Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

5.      Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów.

6.      Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno–wychowawczych swoich uczniów.

7.      Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

8.      Określenie zasad udostępniania jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych.

9.      Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

10. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.

11. Prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.

 

II. UPRAWNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.
 2. Decydowanie o treści programu koła lub zespołu, jeśli zostało przydzielone.
 3. Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.
 4. Prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich – uczniów.
 5. Zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA

 1. Przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

a)     poziom wyników dydaktyczno–wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,

b)     stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

 1. Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a)     tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

b)     nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

c)      zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku nadzoru i zabezpieczenia,

d)     rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno–wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

Pana(i) ....................................................

pełniącego obowiązki nauczyciela–wychowawcy

 

I. ZADANIA

 1. Tworzyć warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie.
 2. Rozwiązywać ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły.
 3. Przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu – przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności.
 4. Koordynuje działania wychowawcze nauczycieli uczących w klasie.
 5. Organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce i zachowaniu.
 6. Współpracuje z rodzicami i informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy.
 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zachowania.
 8. Współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi (SKOW, PPP, Ośrodek Pomocy Społecznej, ZOZ itp.), w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków.
 9. Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, plany pracy i godzin wychowawczych, obserwacje uczniów i kontakty z rodzicami).

 

II. UPRAWNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie wychowawczym na rok szkolny i dłuższe okresy.
 2. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej, w swej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.
 3. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Tym samym nie ma od niej trybu odwołania jak to było dotychczas.
 4. Ma prawo ustanowić (z klasą i rodzicami) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
 5. Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji szkoły.

 

III. ODPOWIADA

Identycznie jak każdy nauczyciel, oprócz tego:

 1. Służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie).
 2. Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy (grupy) i szkoły.
 3. Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno–wychowawczej.
 4. Za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy (grupy).

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

Pana(i) ....................................................

pełniącego obowiązki nauczyciela – wychowawcy świetlicy szkolnej

 

Do obowiązków wychowawcy należy:

 1. Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo–wychowawczej w świetlicy oraz odpowiedzialność za jej wyniki.

a)     opracowywanie planów pracy:

-         świetlicy,

-         zajęć prowadzonych zespołów,

b)     opracowanie rocznego kalendarza imprez.

 1. Organizowanie działalności administracyjno–gospodarczej.
 2. Organizowanie dożywiania oraz opracowanie wspólnie z intendentem tygodniowego jadłospisu.
 3. Nadzór nad właściwym przebiegiem dożywiania.
 4. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem życia kulturalnego w szkole, w szczególności:

a)     współdziałanie z wychowawcami i opiekunami w organizowaniu imprez kulturalno–rozrywkowych,

b)     organizacja stałych imprez o charakterze kulturalnym,

c)      zabezpieczenie oprawy plastycznej imprez szkolnych,

d)     zabezpieczenie obsługi fotoreporterskiej imprez szkolnych,

e)     organizacja wyjść do kina, teatru i innych imprez pozaszkolnych,

f)        współdziałanie z organizacjami w przygotowaniu akademii i innych uroczystości szkolnych.

 1. Czuwanie nad prawidłową estetyką i treścią propagandy wizualnej w szkole.
 2. Czuwanie nad estetyką świetlicy szkolnej i pomieszczeń rekreacyjnych.
 3. Zabezpieczenie młodzieży dojeżdżającej optymalnych warunków do spędzenia wolnego czasu przed i po lekcjach.
 4. Dbałość o wysokie walory artystyczne i wychowawcze wszystkich imprez szkolnych o charakterze kulturalno–rozrywkowym.
 5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy.
 6. Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi.
 7. Reprezentowanie świetlicy na zewnątrz.
 8. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy szkolnej.
 9. Dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy szkolnej.
 10. Dbanie o ład, porządek i aktualne dekoracje świetlicy.
 11. Załatwianie innych spraw zleconych przez Dyrektora Szkoły.
 12. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

Pana(i) ....................................................

pełniącego obowiązki nauczyciela – bibliotekarza

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.
 2. Prowadzi dokumentację biblioteczną:

-         ewidencję zbiorów,

-         warsztat informacyjno–bibliograficzny,

-         pomoce do przysposobienia czytelniczego i informującego uczniów,

-         materiały pomocnicze we współpracy z nauczycielami,

-         dokumentacje pracy własnej bibliotekarza.

 1. Współpracuje z wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 2. Tworzy zespół uczniów pomagających w pracy bibliotekarza – aktyw biblioteczny.
 3. Odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki.
 4. Opracowuje plan pracy, sporządza sprawozdanie okresowe i roczne.
 5. Opracowuje harmonogramy zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.
 6. Prowadzi statystykę wypożyczeń.
 7. Realizuje zadania zawarte w rocznym planie szkoły.
 8. Współpracuje z Biblioteką Miejską w Lubsku.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

Pana/i/...................................................................

pełniącego obowiązki nauczyciela pedagoga

 

I. ZADANIA

 1. Przegląd opinii psychologicznych:

a)     sprawdzanie dat powtórnych badań w PP–P,

b)     sprawdzanie kart klas pierwszych.

 1. Kwalifikacja do zespołów korekcyjno–kompensacyjnych.
 2. Rozmowy z młodymi nauczycielami; ukierunkowanie pracy opiekuńczo–wychowawczej w klasie.
 3. Realizacja obowiązku szkolnego:

a)     sprawdzanie dzienników lekcyjnych,

b)     kontakt z wychowawcami klas.

 1. Zbieranie informacji u wychowawców klas I–III dotyczące badań uczniów w PP–P:

a)     przekazywanie wypełnionych wniosków do poradni,

b)     kierowanie na badania wg terminów wyznaczonych przez  PP–P.

 1. Zapoznanie się z opiniami, orzeczeniami i zleceniami postdiagnostycznymi PP–P:

a)     omawianie ich z wychowawcami klas,

b)     dbanie o realizację tych zaleceń.

 1. Orientacja zawodowa:

a)     spotkania z uczniami i rodzicami w sprawie rozpoznania stopnia przygotowania do podjęcia nauki w gimnazjum,

b)     kierowanie na badania do PP–P[ uczniów z grup dyspanseryjnych,

c)      pomoc wychowawcom klas w tym zakresie.

 1. Rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego.
 2. Kierowanie uczniów z trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania na badania do poradni:

a)     współpraca z wychowawcami klas,

b)     współpraca z nauczycielami przedmiotów w realizacji zaleceń PP–P.

 1. Kierowanie uczniów do różnego rodzaju placówek: sanatoriów, opiekuńczo–wychowawczych i innych w oparciu o współpracę z PP–P, sądem rodzinnym i innymi.
 2. Kwalifikowanie w oparciu o obserwacje i orzeczenia PP–P uczniów do grup wyrównywania wiedzy, świetlicy terapeutycznej, grup socjoterapeutycznych, bądź zajęcia indywidualne do poradni.
 3. Pomoc indywidualna uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką
  i zachowaniem (terapia indywidualna).
 4. Opieka indywidualna nad uczniami z dużymi zaburzeniami w zachowaniu utrudniającymi funkcjonowanie dziecka w szkole i w domu, ustalenie form pracy z wychowawcami i nauczycielami dotyczących poszczególnych uczniów.
 5. Pomoc wychowawcom klas w organizowaniu materiałów, opracowań, nagrań potrzebnych w przygotowaniu ciekawych spotkań z uczniami i rodzicami:

a)     uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami w ramach comiesięcznych spotkań.

 1. Wprowadzanie i upowszechnianie metod psychologii humanistycznej oraz innych nowości wspierających proces dydaktyczny wspólnie z biblioteką szkolną.
 2. Przekazywanie radzie pedagogicznej informacji o sytuacji opiekuńczo–wychowawczej szkoły wg terminarza rad pedagogicznych.
 3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno–wyrównawczych cztery godziny tygodniowo bezpośrednio z dziećmi (mogą to być zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, wyrównawcze, socjoterapeutyczne w zależności od potrzeb szkoły).
 4. Wykazy uczniów z rodzin potrzebujących pomocy w oparciu o informacje wychowawców klas
   i własne rozeznanie.
 5. Organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych uczniów, wychowawców i rodziców z pracownikami PP–P na terenie szkoły.
 6. Inne szczegółowe zadania pedagoga szkolnego wynikające ze specyfiki środowiska i planu pracy szkoły.

 

II. UPRAWNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Bezpośrednim przełożonym pedagoga szkolnego jest wicedyrektor szkoły.
 2. Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem pedagog, podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji oraz z upoważnieniem dyrektora szkoły.
 3. Pedagog szkolny nie zastępuje i nie wyręcza nauczycieli z ich pracy wychowawczej lecz pomaga im rozwiązywać problemy poszczególnych uczniów.
 4. Pedagog szkolny nie zawsze jest organizatorem osobiście prowadzącym różne formy wychowania, opieki, terapii; częściej jest inicjatorem i koordynatorem pracy opiekuńczo–wychowawczej w szkole i środowisku. Dobry pedagog zawsze będzie odpowiadał na aktualne potrzeby szkoły.
 5. Ma prawo wnioskowania do dyrektora w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo–opiekuńczego całej szkoły.

 

III. ODPOWIADA

 1. Jak każdy nauczyciel wychowawca.
 2. Służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę.
 3. Za poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Za prawidłową organizację zajęć dydaktyczno–wychowawczych i prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego.

 

 

Przyjąłem(am) do wiadomości:

 

..............................................

           (data, podpis)