>

 

Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBSKU

Regulamin obowiązujący od dnia 14 stycznia 2016 r.

 

I. PODSTAWA PRAWNA

§ 1

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania środkami funduszu określają następujące przepisy :  

 1.  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz.592 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 z póżn. zm.),
 3.  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz.234), tekst jednolity (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz.854 z póź. zm.),
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 09 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 349 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r. poz.1502 z póżn. zm.),
 6. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (ogłoszone w Monitorze Polskim).

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 1. Podstawę zasad gospodarowania środkami Funduszu stanowią poniższe postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanym dalej Regulaminem wraz z załącznikami.

2.    Podstawę podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo – finansowy, który jest ustalany każdego roku do dnia 31 marca przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną i pracownikiem księgowości. Szczegółowy preliminarz określa podział środków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej (zał. 1).

3.    Komisję Socjalną (jako zespół doradczy) powołuje Dyrektor Szkoły. W jej skład wchodzą:

- przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej,

- przedstawiciel nauczycieli,

- przedstawiciel pozostałych pracowników szkoły, administracji i obsługi,

- przedstawiciel emerytów, rencistów i nauczycieli przebywających na    świadczeniach  kompensacyjnych.

 

 

 4.  Do podstawowych zadań Komisji Socjalnej  należy:

1) sporządzanie corocznego planu rzeczowo-finansowego,

2) opiniowanie wniosków zgodnie z ustaleniami Regulaminu, w sprawie przyznawania świadczeń z Funduszu i występowanie do Dyrektora z propozycją ich wysokości,

3) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,

5.  Decyzje Komisji Socjalnej  w sprawie przyznania świadczenia dofinansowywanego z Funduszu wykonuje Dyrektor Szkoły jako administrator Funduszu w drodze decyzji.

§ 3

1. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

2. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na każdego zatrudnionego na dany rok

 kalendarzowy wraz ze zwiększeniami, o których mowa w art. 5 Ustawy, podlega przekazaniu na   rachunek Funduszu w wysokości i w terminach określonych przepisami tej Ustawy.

 

III. TWORZENIE FUNDUSZU

§ 4

 

 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, którego wysokość wynosi:

a)      dla nauczycieli  na  podstawie art. 53 ust. 1 KN, dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości, która jest ustalana jako iloczyn: planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)  i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku określanej dla pracowników sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt.1b lita) i art.6 ust.1 pkt.2 ust.1 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu  wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

b)      dla nauczycieli – emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,  stosownie do art. 53 ust. 2 KN, dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

c)       dla pracowników szkoły niebędących nauczycielami ustala się na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z art.5 ust 2 tej ustawy, dokonuje się odpisu na jednego zatrudnionego w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,

d)      dla emerytów i rencistów( pracowników obsługi i administracji) nie będących nauczycielami zgodnie z art.5 ust 5 ustawy o ZFŚS pracodawca sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, może zwiększyć FSS  o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

§ 5

 1. Środki ZFŚS zwiększane są również o:

1)      wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

2)      niewykorzystane środki Funduszu Socjalnego z roku poprzedniego,

3)      darowizny oraz odpisy od osób fizycznych i prawnych,

4)      przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej Szkoły,

5)      inne środki.

 1. Odpisy i zwiększenia o których mowa w   § 5  ust.1.pkt. 3) i 4)  na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych w terminie do dnia 30 września każdego roku, z tym ,że do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 6

1.  Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:

1) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę i mianowania – w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, urlopach zdrowotnych;

3) emeryci i renciści – dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie świadczenia emerytalnego lub rentowego,

4) nauczyciele przebywający na świadczeniach kompensacyjnych,

5) członkowie rodzin osób wymienionych w punktach 1-4.

2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 Regulaminu, zalicza się:

1) dzieci własne pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole (i nie pracują) do ukończenia 25 lat. Dotyczy to także dzieci małżeństw rozwiedzionych, zamieszkujących oddzielnie, jeżeli pracownik udowodni, że łoży na ich utrzymanie.

3. W przypadku zatrudnienia w zakładzie pracy członków rodziny pracownika, wymienionych w  § 6 ust. 1 pkt.1  i 2, każda z osób w pełni korzysta z uprawnień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 4. Uprawnienia do korzystania z Funduszu tracą dzieci z ust.2 pkt.1 w przypadku zawarcia związku     małżeńskiego lub uzyskujące dochód.

5. Współmałżonkowie po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach  nie są uprawnieni do korzystania z ZFŚS.

6. Z Funduszu nie mogą korzystać osoby przebywające na urlopach bezpłatnych lub osoby zatrudnione   na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

V. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU

§ 7

Środki Funduszu przeznacza się dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu na finansowanie lub dofinansowanie :

 1. Pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej- wyrażonej w formie rzeczowej lub bezzwrotnej pomocy finansowej (zapomogi pieniężne). Przede wszystkim pomoc udzielana jest osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą. Pomoc ta przysługuje raz w roku. Wysokość dofinansowania określa  załącznik nr 8.
 2. Kosztów leczenia związanych z pobytem w sanatorium i w szpitalu. Wysokość dofinansowania określa załącznik nr 8.
 3. Wypoczynku krajowego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego w formie kolonii wypoczynkowych, obozów, zimowisk, opłaconego indywidualnie przez osobę uprawnioną, po okazaniu dokumentu potwierdzającego czas trwania pobytu i koszt wypoczynku Wysokość dofinansowania określa załącznik nr 8.

Dofinansowanie przysługuje do ukończenia przez dzieci 18 lat, a jeżeli uczą się to do czasu zakończenia nauki ( nie dłużej niż do 25 lat) i tylko raz w roku, pod warunkiem, że dziecko nie pracuje.

 1. Zakupu paczek dla dzieci – do ukończenia 18 lat. Wysokość dofinansowania określa załącznik nr 8.
 2. Krajowego wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego przez zakład pracy w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy, itp.) oraz innych form spotkań integracyjnych. Wysokość dofinansowania turystyki grupowej określa załącznik nr 8. W przypadku innych form spotkań integracyjnych dopuszcza się możliwość ich finansowania w całości z funduszu.
 3. Imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej i zakupu biletów wstępu na te imprezy . Wysokość dofinansowania określa załącznik nr 8.
 4. Biletów wstępu do kin, teatrów, opery, na koncerty, występy estradowe. Wysokość dofinansowania określa załącznik nr 8.
 5. Wypłaty świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym (art. 53 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela).

 1. Wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przez osobę uprawnioną  tzw. „wczasów pod gruszą” na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Wysokość dofinansowania określa załącznik nr 8.
 2. Wypoczynku w formie zorganizowanej(wczasy). Wysokość dofinansowania określa załącznik nr 8.
 3. Pomocy rzeczowej lub finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi. Wysokość dofinansowania określa załącznik nr 8.
 4. Pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe.

 

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA ULGOWYCH ŚWIADCZEŃ

§ 8

 1. Udzielanie świadczeń ze wspólnego funduszu socjalnego będzie odbywać się na jednolitych zasadach dla wszystkich osób uprawnionych.
 2. Nowozatrudniony pracownik może ubiegać się o świadczenia finansowane z Funduszu od dnia zatrudnienia, z wyjątkiem pożyczki na cele mieszkaniowe, o którą  może ubiegać się dopiero po przepracowaniu 12 miesięcy lub uzyskaniu umowy na czas nieokreślony.
 3. Świadczenia i usługi mają charakter uznaniowy. Osoby uprawnione nie mogą domagać się jakichkolwiek środków pieniężnych rekompensujących wartość pomocy socjalnej w przypadku jej nie przyznania.
 4. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi (za wyjątkiem świadczeń urlopowych dla nauczycieli). Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie nie mogą rościć pretensji do jakiejkolwiek wypłaty z tego tytułu.
 5. Pracownicy i inne osoby uprawnione do korzystania z Funduszu  zainteresowane otrzymaniem określonych świadczeń powinny złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o ich przydział.

      6.  Rozpatrzone odmownie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu

nie wymagają uzasadnienia.

 1. Osoba uprawniona może mieć przyznaną dopłatę do różnych form wypoczynku jeden raz w roku. Jako formę wypoczynku zalicza się również pobyt w sanatorium, wczasy profilaktyczno- lecznicze.
 2. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla

osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, za wyjątkiem świadczeń urlopowych wypłacanych nauczycielom, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. W związku z powyższym osoby zamierzające skorzystać ze świadczeń

powinny złożyć informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik 2 ).

 1. Podstawę do przyznania świadczeń stanowi dochód brutto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym. Za dochód uważa się wszelkie przychody(dochód brutto) z tytułu: zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia, umów o dzieło, alimentów, stypendiów, emerytur i rent, świadczeń kompensacyjnych wraz ze wszystkimi dodatkami.
 2. Obliczając dochód brutto  należy zsumować dochody brutto ( np. zapisane w zeznaniu podatkowym PIT) wszystkich członków rodziny , ze wszystkich źródeł, otrzymaną sumę należy podzielić przez liczbę członków rodziny, a następnie przez 12 miesięcy.
 3. Emeryci zobowiązani są również do przedstawienia bieżącego odcinka świadczenia

emerytalno-rentowego .

 1. Osoby, które nie złożą w/w. dokumentów do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego nie

będą mogły korzystać z dofinansowań do usług i świadczeń ujętych w powyższym Regulaminie.

 1. Osoby nowozatrudnione, które chcą korzystać ze świadczeń i ulg ZFŚS, są zobowiązane do udokumentowania dochodów przypadających na jednego członka rodziny lub do złożenia

oświadczenia w ciągu jednego miesiąca od daty podjęcia do pracy.

Nie udokumentowanie dochodu we wskazanym terminie będzie skutkowało tym, że osoba ta nie

otrzyma danego świadczenia.

14. W przypadku zmiany swojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownik zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu.

15. Oświadczenia złożone w bieżącym roku tracą swoją ważność z dniem 31 maja  następnego roku kalendarzowego.

16. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci powyżej 18 lat ma obowiązek dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub kserokopie legitymacji szkolnej.

17. Zatrudnienie obojga rodziców w szkole, w której obowiązuje niniejszy Regulamin nie daje podstaw do przyznania ich dzieciom „podwójnych” świadczeń socjalnych z tego tytułu tj. oddzielnie na wniosek matki i oddzielnie na wniosek ojca.

18.  Wniosek o przyznanie zapomogi losowej powinien być złożony nie później niż do trzech miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego. Po tym terminie wniosek nie będzie rozpatrzony.

19. W każdym roku zasady odpłatności mogą być zmienione w zależności od posiadanych środków.

 

VII. WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 9

Warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu do:

1. Pomocy rzeczowej i pieniężnej o której mowa w § 7 ust. 1, w formie zapomogi są:

a. wniosek (zał 3) o przyznanie pomocy pieniężnej lub rzeczowej – zawierający przede wszystkim szczegółowe uzasadnienie sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej, średni dochód brutto na osobę w rodzinie,

b. dokumenty imienne na podstawie, których można określić wysokość poniesionych kosztów (faktury, rachunki, zaświadczenia lekarskie, itp.).

2. Kosztów leczenia szpitalnego i pobytu w sanatorium jest:

1) wniosek (zał 3)

2) karta leczenia szpitalnego lub dokument potwierdzający zapłatę: rachunek w przypadku pobytu w sanatorium,

3. Wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 7 ust. 3 są:

1) wniosek ( zał. 4 ),

2) dokument potwierdzający zapłatę : faktura VAT, rachunek, który musi zawierać:

a. nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku,

b. tytuł zapłaty (tj. zapłata za wczasy, kolonie, obóz, zimowisko itp.),

c. imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,

d. czas trwania wypoczynku (od….. do), miejsce, kraj,

e. imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,

f. kwotę i datę dokonania zapłaty,

4. Wypoczynku organizowanego we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”), o którym mowa

      w § 7  ust. 9 jest :

1)    wniosek (zał 5).

       5.Wypoczynku zorganizowanego (wczasy) o którym mowa  w § 7  ust. 10 jest :

1) imienny  rachunek za pobyt osoby korzystającej z wczasów z wysokością  poniesionych opłat.

6. Biletów wstępu do kin, teatrów, opery, koncerty, występy estradowe, imprezy sportowe, rekreacyjne, itp. – o których mowa w § 7 ust. 6 i 7 są:

1) wniosek,

2) bilety wstępu lub faktura, rachunek, który musi zawierać:

a. nazwę imprezy kulturalno-oświatowej,

b. kwotę.

7.  Zakupu paczek świątecznych dla dzieci - obligatoryjnie dla wszystkich uprawnionych osób, które  udokumentowały swój dochód.

 

VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY

NA CELE MIESZKANIOWE

§ 10

 1. W planie finansowym, o którym mowa w § 2 pkt.2 wyodrębnia się środki przeznaczone na zwrotną pomoc mieszkaniową udzielaną w formie pożyczek mieszkaniowych.
 2. Pożyczki z Funduszu (na cele mieszkaniowe) mogą być przeznaczone na:

a) na remont i modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego,

b)  na zakup lub wykup  mieszkania lub domu,

c)  budowę domu jednorodzinnego

d) na adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe,

e) przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej

f) rozbudowę budynku mieszkalnego, mieszkania, termomodernizację.

 

§ 11

1. Do korzystania ze świadczeń i usług finansowanych ze środków Funduszu na cele mieszkaniowe są uprawnieni :

a) wszyscy pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony,

b) emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu pracy.

c) pracownicy przebywający na świadczeniach kompensacyjnych.

 

§ 12

2. Wysokość przyznanych kwot pożyczki uzależniona jest od rodzaju pomocy oraz posiadanych środków finansowych Funduszu na ten cel.

   Wysokość kwot pożyczki wynosi:

a)    na remont i modernizację mieszkania  do 7000 zł,

b)   na remont i modernizację domu jednorodzinnego do 8000zł,

c)    na zakup lub wykup  mieszkania lub domu do 10000zł,

d)   budowę domu jednorodzinnego do 20000zł  z zastrzeżeniem  kwoty max- 1 raz w ciągu 10 lat pracy zawodowej),

e)    na adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe do 7000zł,

f)    przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej do 7000zł,

g)   rozbudowę budynku mieszkalnego, mieszkania, termomodernizację:

- mieszkania do 7000zł,

- budynku do 8000zł.

§ 13

 1. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% udzielonej kwoty.

 

§ 14

1. Osoby uprawnione mogą wystąpić do Dyrektora o przyznanie jednej z form pożyczki na cele mieszkaniowe.

2. Przy ubieganiu się o pożyczkę osoba uprawniona zobowiązana jest do złożenia wniosku o przyznanie pożyczki (załącznik nr 6)

3. Do wniosku o pożyczkę z ZFŚS należy załączyć:

    a) pozwolenie na budowę domu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu,

    b) zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową lub inną instytucję   stwierdzającą przydział, wykup mieszkania wraz z określeniem terminu,

    c) dokumenty potwierdzające zakup mieszkania w przypadku pożyczki na uzupełnienie własnego wkładu na zakup mieszkania .

4. Przyznawanie  pożyczek z funduszu odbywa się według kolejności składanych wniosków.

5. Po spłacie połowy kwoty pożyczki dopuszcza się możliwość udzielenia kolejnej  pożyczki uzupełniającej.

§ 15

 1. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie do 3 lat.
 2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Dyrektor Szkoły może wydłużyć termin spłaty lub odroczyć spłatę pożyczki na czas nie dłuższy niż do 12 miesięcy.
 3. Szczegółowe zasady spłaty pożyczek są określone w indywidualnych umowach między Szkoła Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku  a pożyczkobiorcą.
 4. Wcześniejsza spłata nie powoduje zmniejszenia wysokości naliczonych odsetek.
 5. Rozwiązanie umowy o pracę przez zakład pracy w trakcie spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe nie  powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki (terminy, wysokość rat). W tym przypadku jednak pożyczkobiorca zobowiązany jest do osobistego zgłoszenia się celem ustalenia dalszego sposobu spłaty zaciągniętej pożyczki.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika nie spłacona kwota pożyczki na cele mieszkaniowe podlega natychmiastowej spłacie lub Dyrektor Szkoły ustala z pożyczkobiorcą zasady spłaty pozostałego zobowiązania.
 7. W sytuacji, o której mowa w ust.6 renegocjacji podlegają terminy spłaty pożyczki oraz wysokość rat.
 8. Ustalenia zawarte w ust.7 wymagają formy pisemnej.
 9. Dyrektor może umorzyć całość lub część udzielonej pożyczki mieszkaniowej ze względu na:

a)    śmierci pożyczkobiorcy,

b)    klęskę żywiołową,

c)    wypadek przy pracy, powodujący trwałe inwalidztwo lub długotrwałą niezdolność do pracy trwającą dłużej niż 6 miesięcy.

 1.  Wysokość umorzenia części pożyczki każdorazowo ustala Dyrektor po uzgodnieniu z Komisją Socjalną.

§ 16

 1. W przypadku zaprzestania spłaty rat pożyczki w ustalonym terminie przez pożyczkobiorcę dział finansowy informuje o tym fakcie Dyrektora szkoły.
 2. W przypadku braku wpłaty dwóch kolejnych rat pożyczki Dyrektor szkoły wysyła do pożyczkobiorcy pisemne wezwanie do zapłaty, informując o tym poręczycieli.
 3. Przy braku wpłaty trzeciej kolejnej raty pożyczki obowiązek spłaty jest egzekwowany od poręczycieli.

§ 17

 1. Pożyczka wymaga zabezpieczenia w postaci poręczenia dwóch pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku.
 2. Poręczycielem może zostać tylko pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, który w okresie spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę nie uzyska uprawnień do przejścia na emeryturę.
 3. Pracownik może być poręczycielem jednocześnie tylko dla dwóch pożyczkobiorców.

 

VII. EWIDENCJA ŚWIADCZEŃ ZFŚS

§ 18

1.Ewidencję świadczeń socjalnych prowadzi pracownik upoważniony przez Dyrektora i Komisję Socjalną.

2.Ewidencja obejmuje wszystkie świadczenia z ZFŚS.

3.Ewidencja prowadzona jest w formie:

a) protokołów spotkań Komisji Socjalnej.

b) archiwizacji dokumentów przez upoważnionego pracownika

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenia na cele niezgodne z jej przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenia osobie nieupoważnionej, zostaje obciążona pełnymi kosztami poniesionymi przez Pracodawcę w związanymi  z otrzymanym świadczeniem.

§ 20

 1. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna.
 2. Po rozpatrzeniu wniosku osoba go składająca jest informowana o podjętej decyzji.
 3. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu wprowadzone są po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2016 r.

 

§ 21

Częścią Regulaminu jako uzupełnieniem jego postanowień są załączniki:

 1. Preliminarz planu finansowego (załącznik 1 ).

 2. Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń ZFŚS (załącznik 2 ).

 3. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej lub w trudnej sytuacji materialnej (załącznik 3 ).

 4. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników (załącznik 4).

 5. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku turystycznego organizowanego we własnym zakresie (załącznik 5 ).

 6. Wniosek o pożyczkę z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego (załącznik 6 ).

 7. Umowa o pożyczkę  z ZFM (załącznik 7 ).

 8. Tabela wysokości świadczeń socjalnych i dopłat do tych świadczeń (załącznik 8 ).

 9. Terminy składania wniosków i wypłat z ZFŚS (załącznik 9 ).