>
 

Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBSKU

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie Szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego uczeń staje się automatycznie w chwili przyjęcia do Szkoły, a przestaje nim być w momencie, gdy Szkołę opuszcza.

 2. Samorząd Uczniowski jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakichkolwiek partii lub ugrupowań politycznych.

 3. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statusem szkoły.

 

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

 

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

 

Art. 2.

 

Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

Art. 3.

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształcenie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształcenie postawy, która prowadzi do identyfikowania się celami i zasadami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.

 2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Art. 4.

 

Samorząd Uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

 

Art. 5.

 

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły.

 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.

 4. Organizowanie działalności kulturalno–oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.

 5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia.

 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

 

Art. 6.

 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.

 4. Prawo do redagowania gazetki szkolnej.

 5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.

 6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 7. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Uczniów.

 8. Prawo do przedstawiania opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły (Art. 6a pkt 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

 9. Prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia.

 10. Prawo do dysponowania funduszami wypracowanymi przez uczniów.

  

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

 

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 

 1. Samorząd Klasowy w składzie:

 

a)     Przewodniczący Klasy,

b)     Zastępca Przewodniczącego,

c)      Skarbnik,

d)     Sekretarz (w zależności od potrzeb).

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy.

 

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 

a)     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego,

b)     I Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

c)      II Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (Sekretarz),

d)     Skarbnik.

 

 1. Komisja Rewizyjna w składzie:

 

a)     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który kieruje pracą Komisji,

b)     Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)      Sekretarz.

 

 1. Rzecznik Praw Ucznia z ramienia uczniów.

 

 1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd Samorządu Uczniowskiego może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

 

 1. Działalność Samorządu Uczniowskiego wspiera i nadzoruje opiekun, czyli nauczyciel wybrany przez uczniów, który dodatkowo współpracuje ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia.

  

Art. 2.

 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Samorząd Klasowy:

 

a)     reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem Samorządu Uczniowskiego,

b)     organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.),

c)     wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d)    organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

 

a)     uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

b)     podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

c)      podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego,

d)     uchwala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny,

e)     opiniuje wybór opiekunów Samorządu Uczniowskiego,

f)      dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 

a)     kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

b)     wykonuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego, czuwa nad terminową realizacją pracy,

c)     pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,

d)     rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

e)     występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,

f)      opiniuje pracę nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.

 

 1. Komisja Rewizyjna:

 

a)     dokonuje kontroli całokształtu działalności Samorządu Uczniowskiego,

b)     dokonuje kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Samorządu Uczniowskiego.

 

5.      Rzecznik Praw Ucznia z ramienia uczniów, którego prawa i zakres obowiązków określa Regulamin Rzecznika Praw Ucznia.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego i Komisja Rewizyjna zbiera się minimum raz w semestrze. Opiekun SU może zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada Samorząd Uczniowski zgodnie z planem pracy Samorządu.

 

Rozdział III

TRYB WYBORU WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

 

Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

 

 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.

 2. W przypadku niewłaściwego wypełniania swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

 

Art. 2.

 

Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Komisji Rewizyjnej:

 

1.   W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas II – VI.

2.   Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3.   Wybory do władz SU składają się z następujących etapów:

 • do dnia ustalonego w ogłoszeniu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego każda klasa dokonuje wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,

 • zgłoszeni przez Samorządy Klasowe kandydaci do Zarządu tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego,

 • ze swoich członków Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera Rzecznika Praw Ucznia z ramienia społeczności uczniowskiej,

 • Rzecznik Praw Ucznia może pełnić również inną funkcję we władzach Samorządu Uczniowskiego,

 • następnie ze swoich członków Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera Przewodniczącego i Zastępców Zarządu Samorządu Uczniowskiego, którymi zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów,

 • następnie z pozostałych swoich członków Rada SU wybiera Skarbnika Zarządu SU,

 • następnie z pozostałych swoich członków Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera trzyosobową Komisję Rewizyjną.

4.   Każdy członek Rady Samorządu Uczniowskiego ma prawo do zgłoszenia maksymalnie jednego kandydata w każdym głosowaniu Wszystkie głosowania przeprowadzane są w formie tajnej, chyba że Rada Samorządu Uczniowskiego podejmie inną decyzję.

5.   Każdy członek Rady Samorządu Uczniowskiego dysponuje jednym głosem w każdym głosowaniu, a głos każdego.

6.   Liczenia głosów dokonuje trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, w skład której nie mogą wchodzić uczniowie kandydujący do poszczególnych władz Samorządu.

7.   W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez więcej niż jednego kandydata na daną funkcję decydujący głos ma Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

8.   Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Komisji Rewizyjnej mogą odbyć się jeśli uczestniczy w nich co najmniej 2/3 stanu Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny zakończyć się do 30 września roku szkolnego.

 

Art. 3.

 

Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

 

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

Art. 1.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

 

Art. 2.

 

Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonują uczniowie klas II – VI w miesiącu wrześniu drogą tajnego głosowania. Do roli opiekuna zostaje powołany nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów.

 

Art. 3.

 

Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

 

Art. 4.

 

Wybrany w drodze głosowania Opiekun może odmówić pełnienia funkcji, może także – w uzasadnionych przypadkach – złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego Opiekuna. W przypadku niemożności wybrania Opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

 

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Art. 1.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

 

Art. 2.

 

Każda opinia musi być wydana w formie pisemnej i przechowywana w dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.

  

Art. 3.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis podpisany przez siebie i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 4.

 

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego na temat opiniowanych spraw Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady Samorządu Uczniowskiego lub Samorządów klasowych.

 

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

Art. 1.

 

Uchwały podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. O formie głosowanie decyduje Rada Samorządu Uczniowskiego, przy czym uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

 

Art. 2.

 

Listę uczestników zebrania Rady oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący lub Zastępca Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 3.

 

Uchwały Rady oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego są protokołowane, za co odpowiada Sekretarz Zarządu.

 

Art. 4.

 

Za realizację uchwał odpowiada Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 5.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zobowiązać Zarząd Samorządu Uczniowskiego do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

  

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

 

Uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły

 

Art. 2.

 

Uchwała Samorządu Uczniowskiego jest sprzeczna z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, Statutem Szkoły lub interesem ucznia z mocy prawa staje się nieważna.

 

Art. 3.

 

W sprawach spornych Rada Samorządu Uczniowskiego i Opiekun Samorządu Uczniowskiego odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut Szkoły.

 

Rozdział VIII

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

 

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:

a)     ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne,

b)     z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp.,

c)      ze sprzedaży surowców wtórnych,

d)     ze środków przekazanych przez sponsorów,

e)     z innych źródeł.

 

Art. 2.

 

Za finanse Samorządu Uczniowskiego odpowiada Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego przy pomocy Skarbnika Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 3.

 

Środki finansowe Samorządu przekraczające pogotowie kasowe przechowywane są na książeczce SKO.

 

Art. 4.

 

Dysponentem funduszu Samorządu Uczniowskiego jest Rada Uczniowska i Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Uczniowskie Rady Klasowe, każda we własnym zakresie.

 

Rozdział IX

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

 

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

 2. Uchwały Rady Uczniowskiej,

 3. Opinie Rady Uczniowskiej,

 4. Księga ewidencji dochodów i wydatków,

 5. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny,

 6. Sprawozdanie z działalności za I i II semestr.

 

Art. 2.

 

Dokumentacja finansowa jest przechowywana przez okres zgodny z przepisami regulującymi działalność gospodarczą. Pozostała dokumentacja jest przechowana przez okres roku szkolnego, którego dotyczy.

 

Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

 

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą być składane do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przez minimum 3 członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 2.

 

Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego uchwala Rada Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.

 

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 1.

 

Niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację na stronie internetowej Szkoły.

 

Art. 2.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 3.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły