>
 

Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

 

REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ

 

 

§ 1

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 2. Rada w formie uchwał – zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

§ 2

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest zawsze dyrektor szkoły.

§3

1.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.      W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach jej programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Mogą to być:

a)     pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły,

b)     przedstawiciele Rady Rodziców,

c)      przedstawiciele samorządu uczniowskiego i młodzieżowych organizacji społecznych działających na terenie szkoły,

d)     pracownicy służby zdrowia powołani do prowadzenia opieki higieniczno– lekarskiej nad uczniami,

e)     przedstawiciele zakładów pracy i sponsorów, z którymi szkoła współpracuje,

f)        przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych czy pedagogicznych.

§ 4

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

 2. Rada obraduje na zebraniach planowanych lub powołanych przez siebie komisjach (zespołach).

 3. Zebrania plenarne organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

 4. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. Zasady i tryb podejmowania uchwał ustala rada.

 5. Zebrania rady mogą być organizowane:

a)     z inicjatywy przewodniczącego,

b)     rady szkoły (z chwilą jej powołania),

c)      organu prowadzącego i nadzorującego szkołę,

d)     co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 1. Przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przygotowuje i prowadzi zebrania plenarne rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z przyjętym regulaminem rady.

 2. Dyrektor szkoły organizuje WDN (Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli) zgodnie z potrzebami Rady Pedagogicznej

 3. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje. W celu:

a)     zorganizowania współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i wychowania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

b)     wspólnego opracowania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

c)      współdziałania w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

d)     wspólnego opiniowania przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

e)     Rada może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub problemowo– zadaniowe.

Dyrektor szkoły przedstawia całej radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 5

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)     zatwierdzenie planów pracy szkoły,

b)     zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d)     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego, nauczycieli szkoły,

§ 6

Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy w szczególności:

a)     organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)     projekt planu finansowego szkoły,

c)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

d)     propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,

e)     propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.

§ 7

Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

a)     współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

b)     przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły,

c)      czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady, jej komisji, do których został powołany,

d)     realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenie,

e)     składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

f)        przestrzegania tajemnicy obrad rady, a w szczególności spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 8

Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli twierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest w tym względzie ostateczna.

§ 9

 1. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzące go szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.

 2. Organ prowadzący szkołę (albo dyrektor w odniesieniu do innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze szkoły) są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające –  w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

 3. Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczy szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 4. Rada przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

§ 10

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

§ 11

 1. Każde zebranie plenarne rady pedagogicznej jest protokołowane, które wpisuje się do księgi protokołów rady.

 2. Protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący rady oraz protokolant.

 3. Członkowie rady na następnym spotkaniu zapoznają się z treścią i po zgłoszeniu ewentualnych poprawek przewodniczącemu rady zatwierdzają i składają podpisy.

§ 12

Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej są księgi protokołów. Zasznurowane, opieczętowane, podpisane przez dyrektora. Księgę zaopatruje się w klauzulę –„Księga zawiera... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ... do dnia....”

§ 13

Księgę protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę i upoważnionym nauczycielom przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli na terenie szkoły.

§ 14

Propozycje zmian w regulaminie mogą wnosić tylko członkowie rady pedagogicznej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.