>
 

Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

REGULAMIN PREMIOWANIA
PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO–EKONOMICZNYCH I OBSŁUGI SZKÓŁ

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku

 

Na podstawie zarządzenia MPiPS z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami (MP Nr 31 póz. 255) ustala się co następuje:

§ 1

W ramach funduszu wynagrodzeń tworzy się fundusz premiowy w wysokości do 20% planowanego wynagrodzenia zasadniczego pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi szkół.

§ 2

Premię wypłaca się w okresach miesięcznych.

§ 3

Wysokość premii dla poszczególnych pracowników placówki, ustala jej dyrektor po konsultacji z przedstawicielem pracowniczym.

§ 4

Za podstawę premii przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika za czas efektywnie przepracowany łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym za pracę w godzinach nadliczbowych.

§ 5

Pracownikowi nie przysługuje premia w danym miesiącu w przypadku:

a)     otrzymania kary porządkowej na podstawie Kodeksu Pracy,

b)     całodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

c)      nie wykonania polecenia służbowego przełożonego bez uzasadnionej przyczyny,

d)     negatywnego wyniku kontroli zewnętrznej z zakresu jego czynności.

§ 6

Premia w wysokości do 20% stanowi premię regulowaną i przysługuje pracownikowi za właściwe i sumienne wypełnianie zadań służbowych określonych zakresem czynności.

§ 7

Pracownik może być w danym miesiącu pozbawiony premii regulaminowej w części lub w całości.

§ 8

Premia regulaminowa ulega zmniejszeniu w danym miesiącu w przypadku:

a)     nieterminowego lub niesumiennego wykonania zadań z zakresu czynności – za każdy przypadek 5%,

b)     nieobecności w pracy usprawiedliwionej, za wyjątkiem urlopów przewidzianych odpowiednimi przepisami – 2% za każdy dzień,

c)      nieusprawiedliwionego spóźnienia – 2%,

d)     samowolnego opuszczenia stanowiska pracy – 5% za każdy przypadek,

e)     nietaktownego załatwienia interesanta lub stosowanie nieuzasadnionej zwłoki w załatwieniu sprawy – 5% za każdy przypadek,

f)        za nieprzestrzeganie zasad BHP – do 10%,

g)     nieoszczędnej gospodarki materiałowej, sprzętu lub energii – do 10%,

h)      braku dbałości o porządek na stanowisku pracy – do 10%.

§ 9

Za szczególne osiągnięcia, wyróżnianie się w pracy lub wykonanie dodatkowych czynności i obowiązków, pracownik może otrzymać premię podwyższoną.

§ 10

Maksymalna wysokość premii indywidualnej nie powinna przekraczać 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§11

Łączna kwota przyznanych premii indywidualnych nie może przekraczać określonego dla danej placówki funduszu premiowego.

§12

Pracownikowi służy prawo odwołania od decyzji dyrektora placówki do Sądu Pracy w Żarach w terminie 7 dni od jej otrzymania.

§13

Odwołanie rozpatruje się z udziałem stron zainteresowanych w terminie określonym obowiązującymi przepisami.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1996 r.