>

 

Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

REGULAMIN PRACY
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

ROZDZIAŁ I

 1. Czas pracy pracowników wynosi 42 h tygodniowo.

 2. Ustalony czas pracy następującym pracownikom:

Stanowisko

PN – CZW

PT

Sekretarz

7.15 – 15.45

7.30 – 15.30

Intendent

5.30 – 14.00

6.00 – 14.00

Kucharka

5.30 – 14.00

6.00 – 14.00

Pomoc kuchenna

5.30 – 14.00

6.00 – 14.00

Szatniarka

7.00 – 15.30

7.00 – 15.00

Sprzątaczka

13.30 – 22.00

14.00 – 22.00

Woźny

7.00 – 15.30

7.00 – 15.00

Konserwator

7.00 – 15.30

7.00 – 15.00

 1. Pracownicy w czasie godzin pracy mogą korzystać z dwudziestominutowej przerwy na spożycie śniadania.

 2. Wypłata wynagrodzenia odbywa się raz w miesiącu przelewem na wskazane konto osobiste lub w kasie WOKiS UM Lubsko.

ROZDZIAŁ II

 1. Pracownik przybywający do pracy obowiązany jest potwierdzić swoje przybycie własnoręcznym podpisem – podpisaniem listy obecności przed ustaloną godziną rozpoczęcia pracy.

 2. Pracownik prowadzący sprawy kadrowe przedkłada listę obecności dyrektorowi szkoły o godz. 800, który podpisem potwierdza stan przestrzegania przez pracowników szkoły dyscypliny pracy w tym zakresie.

 3. Dla wszystkich pracowników administracyjno–obsługowych – SP 3 prowadzi się jedną listę obecności.

ROZDZIAŁ III

Do podstawowych obowiązków pracowników należy w szczególności:

 1. Wykorzystanie w pełni czasu pracy na pracę zawodową.

 2. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy.

 3. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń służbowych przełożonych.

 4. Uczestniczenie w szkoleniach, zapoznawanie pracowników z zasadami bhp oraz p. poż.

 5. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów p. poż.

 6. Przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników.

 7. Sumienny stosunek do mienia szkolnego – zamykać okna, drzwi po zakończeniu pracy w pomieszczeniach, oraz wyłączyć urządzenia elektryczne i mechaniczne.

 8. Przebywanie pracowników na terenie szkoły poza godzinami pracy musi być uzgodnione z przełożonymi i odnotowane w rejestrze wyjść.

 9. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 10.  Palenie tytoniu wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

ROZDZIAŁ IV

Podstawowe prawa pracowników.

Pracownicy mają prawo do:

 1. Zaznajomienia się z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi ich uprawnieniami.

 2. Zorganizowania im pracy w sposób zapewniający pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy.

 3. Powierzenia im pracy zgodnie z ich kwalifikacjami.

 4. Wyposażenia stanowisk pracy oraz dostarczenia potrzebnych do pracy narzędzi i materiałów.

 5. Terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.

 6. Organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 7. Korzystania z ZFŚS.

ROZDZIAŁ V

Naruszanie porządku i dyscypliny pracy.

Szczególnym, rażącym naruszeniem porządku dyscypliny pracy jest:

 1. Złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi i maszyn.

 2. Nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciwpożarowych.

 3. Stawienie się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy.

 4. Dopuszczenie do wykonania pracy oraz przebywania na terenie zakładu pracy pracownika w stanie po użyciu alkoholu.

 5. Zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy.

 6. Nie przybycie do pracy, spóźnienie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia.

 7. Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

ROZDZIAŁ VI

Postępowanie w przypadku stwierdzenia spożycia alkoholu przez pracownika:

 1. W razie stwierdzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie wskazującym na użycie alkoholu, lub że spożywał alkohol w czasie pracy, przełożony pracownika winien nie dopuścić go do pracy oraz przebywania na terenie szkoły.

 2. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, przełożony pracownika winien zawiadomić Komisariat Policji.

ROZDZIAŁ VII

Kary za naruszenie porządku i dyscypliny:

 1. Za naruszenie przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów p. poż. stosuje się wobec niego:

a)     karę upomnienia,

b)     karę nagany,

c)      karę wynikającą z Kodeksu Pracy.

 1. Udzielone pracownikowi kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie jednego roku nienagannej pracy.

ROZDZIAŁ VIII

Zasady usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w pracy:

 1. Opuszczenie pracy lub spóźnianie do pracy usprawiedliwiają ważne przyczyny, a w szczególności:

a)   choroba lub wypadek powodujące niezdolność pracownika do pracy,

b)  choroba lub wypadek członka rodziny, wymagające sprawowania przez niego osobistej opieki,

c)   okoliczności wymagające sprawowania przez pracownicę osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8,

d)  zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji i inne następstwa nadzwyczajne, wypadki uniemożliwiające terminowe przyjście do pracy.

 1. Pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub przez pocztę.

 2. W przypadku spóźnienia się do pracy pracownik przedstawia niezwłocznie przyczyny, a na żądanie kierownictwa także odpowiednie dowody.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy kodeksu pracy.

 2. Regulamin wchodzi w życie 14 dni po jego opublikowaniu na tablicy ogłoszeń.

 

Aneks nr 1 do Regulaminu Pracy

§ 1

Pracownikowi przysługują środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego według norm zawartych w zarządzeniu Ministra Oświaty (w załączeniu wykaz – rodzaj sortów i czasookres dla każdego stanowiska w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubsku).

§ 2

W przypadku nie wydania pracownikom odzieży za dany rok kalendarzowy, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy w danym roku, w terminie do końca I kwartału roku następnego.

§ 3

 1. Pranie odzieży ochronnej i roboczej wydawanej pracownikom, którym ona przysługuje, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku (pomieszczenie konserwatorów).

 2. Środki do prania w/w odzieży wydaje za pokwitowaniem p. Edward Gucia.

 3. Dla pracowników Punktu Filialnego w Mierkowie odzież ochronna i robocza będzie przywożona do SP–3, prana i odwożona. W powyższej sytuacji potrzebę prania odzieży zainteresowany pracownik zobowiązany jest zgłaszać telefonicznie w sekretariacie SP–3.

§ 4

 1. Środki do mycia i ręczniki do wspólnego użytkowania, ogólnie dostępne w pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych dla wszystkich pracowników szkoły.

 2. Herbatę w ilościach niezbędnych, ogólnie dostępną w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły.

TABELA

norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku

Lp.

Stanowisko pracy

 

Zakres wyposażenia:

 

Przewidywany okres używalności w miesiącach,
w okresach zimowych (o.z.)
i do zużycia (d.z.)

1.    

Intendent

fartuch roboczy

czepek biały lub chustka

12

24

2.    

Konserwator

ubranie drelichowe

trzewiki przemysłowe

beret

rękawice ochronne

12

24

24

d. z.

3.    

Kucharka, pomoc kuchenna

czepek biały

fartuch przedni tkaninowy

półbuty

fartuch przedni wodoochronny

rękawice brezentowe

12

12

12

d. z.

d. z.

4.    

Sprzątaczka

fartuch drelichowy

chustka

trzewiki profilaktyczne tekstylne

rękawice gumowe

18

36

36

d. z.

5.    

Szatniarka

fartuch z tkanin syntetycznych

trzewiki profilaktyczne

36

24

6.    

Nauczyciel sztuki

 fartuch roboczy

12

7.    

Nauczyciel przyrody

fartuch roboczy

12

8.    

Nauczyciel techniki

fartuch roboczy

24

9.    

Nauczyciel wychowania fizycznego

dres

podkoszulek

spodenki

obuwie sportowe

36

12

12

24

10. 

Palacz c. o.

ubranie drelichowe

beret

trzewiki

koszula

rękawice brezentowe

12

24

18

7

d. z.

 

Aneks nr 2 do Regulaminu Pracy

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 01 marca 2001 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 301) wprowadza się w pkt. 1 i 2 ROZDZIAŁU I Regulaminu Pracy SP Nr 3 w Lubsku następujące zmiany:

1.   Czas pracy pracowników wynosi 41 h tygodniowo.

2.   Ustalony czas pracy następującym pracownikom:

Stanowisko

PN

WT

ŚR

CZW

PT

Sekretarz

7.15–15.30

7.15–15.30

7.15–15.30

7.15–15.30

7.30–15.30

Intendent

5.45–14.00

5.45–14.00

5.45–14.00

5.45–14.00

6.00–14.00

Kucharka

5.45–14.00

5.45–14.00

5.45–14.00

5.45–14.00

6.00–14.00

Pomoc kuchenna

5.45–14.00

5.45–14.00

5.45–14.00

5.45–14.00

6.00–14.00

Szatniarka

7.00–15.30

7.00–15.30

7.00–15.30

7.00–15.30

7.00–14.00

Sprzątaczka

14.00–22.00

14.00–22.00

14.00–22.00

14.00–22.00

13.00–22.00

Woźny

7.00–16.00

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

Konserwator

7.00–16.00

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

Ustalony czas pracy obowiązuje od dnia 01 stycznia 2002 roku.

 

Aneks nr 3 do Regulaminu Pracy

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 01 marca 2001 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 301) wprowadza się w pkt. 1 i 2 ROZDZIAŁU I Regulaminu Pracy SP Nr 3 w Lubsku następujące zmiany:

 

1.      Czas pracy pracowników wynosi 40 h tygodniowo.

2.      Ustalony czas pracy następującym pracownikom:

Stanowisko

PN

WT

ŚR

CZW

PT

Główny księgowy

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

Sekretarz

7.30–15.30

7.30–15.30

7.30–15.30

7.30–15.30

7.30–15.30

Intendent

6.00–14.00

6.00–14.00

6.00–14.00

6.00–14.00

6.00–14.00

Kucharka

6.00–14.00

6.00–14.00

6.00–14.00

6.00–14.00

6.00–14.00

Pomoc kuchenna

6.00–14.00

6.00–14.00

6.00–14.00

6.00–14.00

6.00–14.00

Szatniarka

7.00 – 15.30

7.00 – 15.30

7.00 – 15.30

7.00 – 15.30

7.00 – 13.00

Sprzątaczka

14.00–22.00

14.00–22.00

14.00–22.00

14.00–22.00

14.00–22.00

Woźny

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

Konserwator

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

7.00–15.00

Ustalony czas pracy obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003roku.