>
 

Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

 

 

REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ

I. W zakresie ładu i porządku

 1. Każdy uczeń ma wyznaczone stałe lub okresowe miejsce pracy, którego bez polecenia albo zgody nauczyciela zmienić mu nie wolno.
 2. Za ład i porządek na stanowiskach pracy odpowiedzialni są uczniowie. Po skończonych zajęciach stanowisko pracy musi być dokładnie przez nich uprzątnięte.
 3. Za ład i porządek całej pracowni odpowiedzialni są kolejno wyznaczeni dyżurni, którzy po skończonych zajęciach porządkują ją.
 4. Dyżurnych wyznacza nauczyciel lub wybiera zespół grupowy.
 5. Każdy uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy.
 6. Uczeń wykonuje tylko polecenia i zadania podane przez nauczyciela lub czynności ściśle związane z tematem pracy.

II. W zakresie korzystania z urządzeń pracowni

 1. Uczeń pracuje zgodnie z przepisami BHP.
 2. Korzystanie z urządzeń technicznych dozwolone jest tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.
 3. Każde nowe narzędzie lub urządzenie może być użyte po uprzednim instruktażu nauczyciela.
 4. Narzędzia wydają i zbierają dyżurni lub grupowi.
 5. Z chwilą otrzymania narzędzia, używający je uczeń jest za nie odpowiedzialny i za zniszczenie lub częściowe uszkodzenie wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania ponosi odpowiedzialność materialną.
 6. Uczeń pracuje zgodnie z planem pracy ustalonym na poprzednich zajęciach.