>
 

Strona główna  Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

REGULAMIN  DYŻURÓW  NAUCZYCIELSKICH

 

1.     Czas przerwy międzylekcyjnej należy wykorzystać optymalnie, stąd też nauczyciel powinien odbywać dyżur w pobliżu sali, w której miał lub będzie miał zajęcia.

2.     Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godz. 7.40, kończy zgodnie z grafikiem opracowywanym na bazie planu lekcji.

3.     Nauczyciel ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność na dyżurze, podać przyczynę nieobecności oraz nazwisko nauczyciela zastępującego.

4.     Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pedagogicznego przejmuje również jego dyżur.

5.     Nauczyciel pełni dyżury w ilości proporcjonalnej do liczby godzin lekcyjnych, nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru.

6.     Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest naruszeniem przepisów bhp w rozumieniu Kodeksu pracy.

7.     Nauczyciel pełniący dyżur aktywnie pełni nadzór nad uczniami, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.

8.     Nauczyciel udziela pierwszej pomocy oraz powiadamia dyrektora o wypadku, niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło podczas przerwy.

9.     Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do dojścia na miejsce dyżuru.

10. Nauczyciel obowiązkowo zgłasza dyrektorowi szkoły zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć, podejmuje interwencje w przypadku niebezpiecznych zachowań uczniów.

11. Nauczyciel otrzymuje wydrukowany przydział dyżurów, potwierdza podpisem, że przyjął do wiadomości i będzie pełnił dyżury zgodnie z grafikiem.