>
 

Strona główna   Dokumenty  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia uczniów

 

 

STATUT BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBSKU

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka jest ogniwem systemu biblioteczno-informacyjnego - wchodzi w skład resortowej sieci bibliotek Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Biblioteka stanowi część organizmu szkoły, tak pod względem majątkowym jak i wspólnie realizowanych zadań.

3. Praca biblioteki przebiega w oparciu o własne, roczne plany pracy, które po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną włączone są do rocznych planów szkoły.

4. Biblioteka posiada własną pieczątkę oraz regulamin biblioteki określający zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni.

5. Zgodne z przepisami obowiązującymi biblioteki ogólnokrajowej sieci resortu edukacji, biblioteka prowadzi dokumentację pracy i statystykę biblioteczną.

II CELE I ZADANIA

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią wspierającą realizację programu pracy danej placówki.

2. Współtworzy proces kształcenia i wychowania, uczestniczy w spełnianiu przez szkołę jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz kulturalno -rekreacyjnej.

3. Współuczestniczy w procesie kształcenia nawyków obcowania z książką, tworzenia podstaw kultury czytelniczej i samokształcenia oraz rozwijania zainteresowań.

4. Przygotowuje uczniów do korzystania z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji - docierania bez zbędnych przeszkód do potrzebnych informacji.

5. Biblioteka wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.

6. Przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i wdraża ich do samokształcenia.

REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ DOKONUJE SIĘ POPRZEZ

1. Gromadzenie zbiorów, w tym:

- księgozbioru podręcznego,

- lektur obowiązkowych oraz literatury dla dzieci i młodzieży,

- czasopism przedmiotowo-metodycznych oraz literatury z zakresu pedagogiki i psychologii dla nauczycieli,

- audiowizualnych.

2. Opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Udostępnianie zbiorów czytelnikom.

4. Organizowanie warsztatu informacyjnego.

5. Pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa - oraz realizację programu.

6. Współpracę z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną. Radą Szkoły, samorządem uczniowskim, bibliotekami szkolnymi oraz innymi instytucjami.

III. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

l. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

2. Czas pracy ustalony w porozumieniu z dyrektorem szkoły wynosi 5 godzin dziennie (przy l etacie) udostępniania zbiorów.

Każda środa przeznaczona jest na pracę związaną z zakupem, opracowaniem i konserwację księgozbioru, na samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli biblioteki.

3. Księgozbiór podręczny oraz czasopisma udostępniane są wyłącznie w czytelni.

4. Czasopisma społeczno-kulturalne oraz prasa społeczna przechowywane są przez rok, natomiast czasopisma metodyczne przez 5 lat.

5. Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru wycofując niektóre nieaktualne i nieprzydatne w pracy szkoły oraz zaczytane.

6. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora szkoły co najmniej raz na 5 lat.

7. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki. Zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

8. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup mebli, sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych oraz pomocy dydaktycznych.

9. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel - bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrekcji szkoły i radzie pedagogicznej.

10. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor szkoły z budżetu szkoły lub Rady Szkoły informując o przyznanej wysokości kwoty z początkiem roku budżetowego.

11. Biblioteka może prowadzić własną działalność gospodarczą w celu uzyskania dodatkowych środków na wzbogacenie księgozbioru.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1. Biblioteka udostępnia księgozbiór bezpłatnie uczniom, innym pracownikom szkoły oraz rodzicom.

2. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki oraz szacunku dla stanowiącej wspólne dobro książki.

3. Jednorazowo wypożycza się 1-2 książki, na okres l tygodnia w przypadku lektur obowiązkowych, 2 tygodni w przypadku innej literatury.

4. Biblioteka może zastosować kary zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej za przetrzymywanie (np. taśma klejąca) oraz za pozycje zagubione lub zniszczone (taki sam tytuł lub np.3 inne o wartości wyznaczonej przez nauczyciela - bibliotekarza). lub: Prawa i obowiązki czytelników szczegółowo określa regulamin biblioteki.

V. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA - BIBLIOTEKARZA

1. Nauczyciel - bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.

2. Współpracuje z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

3. Tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w pracy biblioteki.

4. Odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki.

5. Sporządza plany pracy, okresowe i roczne sprawozdania, harmonogramy zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

6. Prowadzi statystykę wypożyczeń i dokumentację pracy biblioteki oraz ewidencji zbiorów.

7. Podejmuje różne formy upowszechniania czytelnictwa.

8. Dokonuje ewidencji i opracowywania zbiorów zgodnie z przepisami.