Strona głównaNauczycieleUczniowieRodziceNasze sukcesyAktualnościFotkiMatematyka

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Lubsku

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE INFORMATYKA

 

KONTAKT:

 

- UCZNIOWIE KLAS I - III:
- UCZNIOWIE KLAS IV - VI:

Na te adresy można przesyłać również prace wykonywane w domu (jako załączniki)

 

 

 

 

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY 

§24 Obowiązki uczniów

3. Uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, przygotowanie się do nich oraz właściwe zachowanie w ich trakcie jest podstawowym obowiązkiem ucznia polegającym w szczególności na:

1) obecności na zajęciach;

2) odrabianiu zadanych przez nauczyciela prac;

3) przynoszeniu podręczników, pomocy i materiałów wskazanych przez nauczyciela prowadzenie zeszytów przedmiotowych w obowiązujący sposób;

4) zachowaniu umożliwiającym sobie i innym uczniom pełne uczestnictwo w zajęciach.

 

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI

 dla uczniów szkoły podstawowej
(fragment PSO)

 

OCENA: CELUJĄCY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:

 - wykonać zadania na ocenę bardzo dobrą oraz spełnić wymagania wykraczające poza zakres materiału;

 - zastosować poznane treści programowe w sytuacjach trudniejszych;

 - przygotować dodatkowe informacje na zajęcia.

2. Uczeń w czasie zajęć wykazuje postawę pełnego zaangażowania, jest pilny, pomaga innym w pracy, motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności.

3. Uczeń, pod kierunkiem nauczyciela bierze udział w konkursach informatycznych; korzysta z różnych źródeł w zdobywaniu wiedzy, wykorzystuje umiejętności informatyczne na innych lekcjach.

4. Wiadomości i umiejętności ucznia wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki.

OCENA: BARDZO DOBRY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:

- wykonać zlecone prace na komputerze;

- zawsze skończyć rozpoczętą pracę.

2. Uczeń jest aktywny na lekcji, chętnie pracuje; jest systematyczny; zawsze przygotowany do zajęć.

3. Uczeń opanował wszystkie umiejętności i wiadomości realizowane na lekcji; potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę.

OCENA: DOBRY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:

- wykonać większość zadań na lekcji.

2. Uczeń jest zaangażowany w czasie wykonywania zadań, pracuje systematycznie i wykazuje postępy; przeważnie kończy rozpoczęte na lekcji zadania.

3. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania; czasami korzysta z pomocy nauczyciela.

OCENA:  DOSTATECZNY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:

- wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą

- większość ćwiczeń kończy

2. Uczeń pracuje nie zawsze systematycznie, nie wykorzystuje swoich możliwości, nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, ale mimo to robi nieznaczne postępy.

3. Uczeń opanował podstawy obsługi komputera, wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej; wymaga pomocy nauczyciela w podejmowanych działaniach.

OCENA: DOPUSZCZAJĄCY

1. Uczeń nie potrafi samodzielnie:

- wykonać większości, nawet prostych, zadań na komputerze;

- wielu ćwiczeń nie kończy

2. Uczeń pracuje niechętnie i niesystematycznie; wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem, jego postępy są znikome.

3. Uczeń ma duże braki w umiejętnościach i wiadomościach określonych podstawą programową, uczniowi brak chęci do pogłębiania wiedzy; wymaga stałej pomocy podczas wykonywania zadań.

OCENA:  NIEDOSTATECZNY

1. Uczeń nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń wymagających stosowania podstawowych umiejętności.

2. Uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem; bierze bierny udział w zajęciach.

3. Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności wymienione w podstawie programowej, czyli:

-          posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym

-          opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów

-          korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania

-          stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin.

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.

2. Odpowiedzi ustne.

3. Aktywność podczas pracy na lekcji i stosunek do wykonywanych zadań.

4. Samodzielne prace uczniów.

6. Odpowiedzi pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy).

7. Prace domowe.

Ad. 1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.

Ocenie podlega:

- stopień samodzielności wykonywania zadania;

- końcowe efekty pracy;

- stopień zaangażowania podczas wykonywania zadania.

Ad. 2. Odpowiedzi ustne.

Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest  wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze.

Ad. 3.  Aktywność podczas pracy na lekcji.

Ocenie podlega:

- aktywność ucznia w czasie zajęć;

- stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;

- zainteresowanie tematem lekcji;

- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji (na ocenę celującą).

Ad.4. Samodzielne prace uczniów.

Ocenie podlega:

- stopień opanowania umiejętności posługiwania się danym programem;

- stosowanie typowych rozwiązań;

- dokładność i estetyka wykonania zadania.

Ad. 5. Odpowiedzi pisemne.

Ocenie podlega:

- wiedza bieżąca (kartkówki);

- wiadomości i umiejętności zdobyte po zakończeniu nauki z poszczególnych działów tematycznych (sprawdziany).

Ad. 6. Prace domowe.

Ocenie podlega:

- umiejętność gromadzenia i wyszukiwania odpowiednich informacji z różnych źródeł.

Podstawa ustalenia oceny

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:

1. Obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć.

2. Analizy samodzielnie wykonywanych prac.

3. Wyników bieżących odpowiedzi pisemnych.

4. Odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
PSO do zeszytu

 

 
   

2018-08-06

Izabela Niedźwiedzka