Strona głównaNauczycieleUczniowieRodziceNasze sukcesyAktualnościFotkiMatematyka

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Lubsku

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE INFORMATYKA

 

KONTAKT:

- UCZNIOWIE KLAS I - III:
- UCZNIOWIE KLAS IV - VI:

Na te adresy można przesyłać również prace wykonywane w domu (jako załączniki)

 

 

 

 

Regulamin pracowni komputerowej

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku.

§ 2

Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku.

§ 3

Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny określonych w rozporządzeniu ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

 

II. Przygotowanie do zajęć

§ 1

Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Przebywanie w pracowni poza godzinami obowiązkowych zajęć wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 2

Zabrania się wnoszenia do pracowni przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego, a w szczególności produktów żywnościowych oraz napojów.

§ 3

Uczniowie pracują na wyznaczonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 4

Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

§ 5

Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do dostosowania stanowiska pracy do swoich potrzeb (wyregulowanie krzesła i nachylenia monitora).

 

III. Praca na zajęciach

§ 1

Włączenie lub wyłączenie zasilania systemu komputerowego wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 2

Samodzielne dokonywanie przez uczniów zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (m. in. przyłączanie/ odłączanie myszy i klawiatury, przyłączanie/ odłączanie przewodów, regulacja parametrów monitorów) nie jest dozwolone, chyba że nauczyciel prowadzący zajęcia postanowi inaczej.

§ 3

Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: instalowanie/ usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego i programów oraz usuwanie danych) nie jest dozwolone, chyba że nauczyciel prowadzący zajęcia postanowi inaczej.

§ 4

Uczniowie mają prawo do korzystania z udostępnionych w systemach komputerowych oraz w sieci komputerowej danych i programów wyłącznie zgodnie z aktualną tematyką lekcji.

§ 5

Uczniowie w pracowni zachowują się cicho, zgodnie z zasadami regulaminu, wykonując pracę wynikającą z toku lekcji.

§ 6

Zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych nośników informacji (np. płyty CD- ROM). Użycie ich możliwe jest po uzyskaniu zgody nauczyciela.

§ 7

Użytkownicy pracowni mają obowiązek zapisywania utworzonych przez siebie danych wyłącznie w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu..

§ 8

Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności: nie udostępniać innym swoich haseł, informować nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym zachowaniu komputera.

§ 9

W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:

– uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,

– rozpowszechniania lub propagowania zakazanych przez prawo treści.

§ 10

W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu:

– rozpowszechniania tzw. spamu,

– obrażania innych użytkowników Internetu.

§ 11

Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni, bez konieczności dalszego informowania o tym.

§ 12

Korzystanie z innych urządzeń w pracowni możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 13

Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności: wyłączyć uruchomione przez siebie programy, jak też– tylko na wyraźne polecenie nauczyciela– odpowiednio wyłączyć komputer.

 

IV. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów

§ 1

W razie wypadku (np. porażenia prądem) należy natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie oraz powiadomić nauczyciela, który powinien niezwłocznie udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.

§ 2

W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien niezwłocznie wyłączyć zasilanie główne.

§ 3

W sytuacjach awaryjnych uczniowie powinni natychmiast przerwać wszystkie prace ze sprzętem komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela

§ 4

W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) należy natychmiast udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki. Ze względu na konieczność szybkiego opuszczenia pracowni uczniowie nie powinni zamykać oprogramowania i wyłączać sprzętu. Jeśli warunki na to pozwolą nauczyciel powinien wyłączyć główny bezpiecznik prądu.

 

Postanowienia końcowe

§ 1

Uczniowie odpowiadają materialnie za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu lub wyposażenia przypisanych im stanowisk, spowodowane użytkowaniem niezgodnym z powyższymi paragrafami.

§ 2

Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

§ 3

W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu Szkoły.

 
 
   

2018-08-06

Izabela Niedźwiedzka