Strona główna   Publikacje  Nauczyciele   Uczniowie   Osiągnięcia  Informatyka

 

 

TRUDNOŚCI  DZIECKA NIEDOWIDZĄCEGO:

-         czytanie obszernych tekstów z podręczników oraz lektur szkolnych,

-         odczytywanie zapisów z tablicy,

-         odczytywanie i pisanie długich ciągów działań matematycznych i wzorów chemicznych,

-         czytanie map zagęszczonych różnymi elementami graficznymi,

-         nadążanie z robieniem notatek w czasie lekcji,

-         przygotowanie obszernych prac pisemnych,

-         konieczność zbyt długiego korzystania ze wzroku przy odrabianiu dużej ilości zadań domowych.

 

POMOCNE WARUNKI:

-         zapewnienie dziecku pomocy rodziców lub kolegów przy czytaniu materiału do opanowania z poszczególnych przedmiotów,

-         zapewnienie uczniowi możności nagrywania na taśmę magnetofonową dłuższych tekstów z podręczników, by mógł uczyć się przesłuchując je,

-         zapewnienie możności korzystania z lektur nagranych na kasecie fonicznej,

-         czytanie tekstów z wytłuszczoną czcionką o wysokości 16 pkt.,

-         zapewnienie miejsca w ławce blisko tablicy,

-         ograniczenie notatek dokonywanych w czasie lekcji do niezbędnych, syntetycznych zapisów,

-         przy przeprowadzaniu sprawdzianów przygotowanie dla ucznia czytelnie zapisanych na oddzielnej kartce tematów sprawdzianu,

-         wprowadzenie jako zajęcia pozaszkolnego nauki pisania na klawiaturze i po jego opanowaniu zezwolenie na pisanie dłuższych prac pisemnych na maszynie lub komputerze,

-         na lekcjach matematyki i geometrii wskazane jest dłuższe, skomplikowane działania zapisywać czytelnie na oddzielnej kartce, a nie na tablicy jak dla pozostałych uczniów,

-         przy zapisywaniu zadania uczeń powinien stosować jedynie zapisy skrótowe,

-         z geometrii należy wprowadzić uproszczone konstrukcje z ograniczoną do koniecznych liczbą linii pomocniczych,

-         konstrukcje geometryczne uczeń powinien wykonywać na kartkach formatu A-4 i A-3, a nie w zeszycie,

-         uczeń powinien być wyposażony w specjalne przyrządy optyczne, ułatwiające mu pracę, które można uzyskać w Polskim Związku Niewidomych.

-         w nauczaniu geografii i historii stosuje się mapy plastyczne (wypukłe) i uczymy dziecko orientacji na mapach konturowych, zawierających mało szczegółów (np. mapa rzek, gór), następnie możemy polecić uczniowi wskazanie, gdzie należy umieścić na mapie daną brakującą nazwę geograficzną,

-         zakres ćwiczeń gimnastycznych powinien być uzgodniony z okulistą, w przypadku dziecka noszącego okulary musi ono wykonywać ćwiczenia w okularach jednak należy przeprowadzać dużo ćwiczeń w odciążaniu kręgosłupa,

-         ćwiczenia mają charakteryzować się małym natężeniem,

-         bezwzględnie należy unikać skoków, zwisów odwrotnych, przewrotów, stania na rękach,

-         można przeprowadzić ćwiczenia z przyborami, lekkimi piłkami,

-         w zakresie zajęć praktyczno-technicznych i plastycznych uczeń powinien zawsze zajmować w klasie miejsce najlepiej oświetlone, chyba że okulista stwierdził u niego światłowstręt,

-         nie należy uczniowi zalecać prac z materiałami dającymi odblask,

-         dla ucznia z widzeniem jednoocznym bezwzględnie zabronione jest obrabianie drewna i metali, z wyjątkiem ręcznego piłowania i szlifowania, 

-         wskazane są wszystkie techniki tkackie i dziewiarskie; warsztaty tkackie można nabyć w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach,

-         papieroplastyka, prace z mas plastycznych, szycie, haftowanie w zależności od możliwości wzrokowych dziecka,

-         zajęcia gospodarstwa domowego, ze zwróceniem wzmożonej uwagi nauczyciela na bezpieczeństwo dziecka,

-         elektrotechnika i elektromechanika,

-         introligatorstwo i wyplatanie.

Zarówno w szkole jak i w domu należy zwracać uwagę na higienę wzroku dziecka: praca wymagająca użycia wzroku nie powinna trwać dłużej niż 10 do 15 minut, a następnie powinna być zmieniana na zajęcia nie wymagające koncentracji wzrokowej. Wskazane jest baczne obserwowanie dziecka, po jakim czasie z udziałem wzroku występują u dziecka pierwsze symptomy zmęczenia.

Bibliografia do przestudiowania:

G. Haring, R. L.Schiefelbusch, Metody pedagogiki specjalnej, W-wa 1977

Doroszewska J., Pedagogika specjalna, tom II, Wrocław 1981,

Galewska Z., W sprawie kształcenia dzieci niedowidzących i szczątkowo widzących, ,,Szkoła Specjalna” 1982 nr 5,

Majewski T., Psychologia niewidomych i niedowidzących, Warszawa 1983,

 

 

Opracowała mgr Eleonora Rutecka

Szkoła Podstawowa nr 3

w Lubsku